Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Підручники і посібники

Викладачами кафедри САКМІГ були опубліковані: 

 

 

Посібники та підручники, видані в типографії:

 

Екологічні основи управління водними ресурсами : підручник / А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін. – К. : Інститут екологічного управління та збалансованого при- родокористування, 2017. – 200 с.

ISВN 978-617-7640-00-3

В написанні підручника брали участь: Томільцева А.І., Михайленко Л.Є., Барановська В.Є., Курилюк М.С. Овчаренко І.І., Яцик А.В., Чернявська А.П., Томільцев І.М., Петрук В.Г., Люта Н.Г., Лютий Г.Г., Саніна І.В., Федоровський О.Д., Томченко О.В., Мокін В.Б., Крижановський Є.М., Ящолт А.Р., Петроченко В.І., Зуб Л.М., Гребінь В.В., Хільчевський В.К., Панасюк І.В., Скідан В.В., Шинкарук Л.А., Гопчак І.В., Корбутяк В.М. Загоровський Д.О., Єзловецька І.С., Бабій П.О., Гуйда В.В., Гавриков Ю.С., Юречко Ю.О.

У підручнику наведено комплекс питань з екологічних основ управління водними ресурсами України, висвітлено: характеристику водних ресурсів, їх проблеми в ХХІ сторіччі, визначено шляхи поліпшення екологічної ситуації у сфері водних ресурсів і механізми реалізації екологічної політики у водному господарстві, стратегія екологічно-безпечного користування, забезпечення безпеки гідротехнічних споруд, моніторинг стану водних об’єктів, використання дистанційного зондування Землі для дослідження стану екосистем, нормативно-правові акти із раціонального використання та охорони водно-земельних ресурсів, надано розрахунки з оцінки якості природних вод.

Схвалено до друку рішенням Вченої ради Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (протокол № 7-17 від 14 грудня 2017 року)

Методологія та організація наукових досліджень (в екології): Підручник / М.О. Клименко, В.Г. Петрук, В.Б. Мокін, Н.М. Вознюк. - Херсон: Олді-плюс, 2012.- 474 с.

У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ньому висвітлено такі розділи: наука як система знань, основи методології науково-дослідної діяльності, методи наукового дослідження, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальної інформатики та аналізу стану компонентів навколишнього середовища, оформлення результатів наукової роботи, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях і моніторингу довкілля, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивчені даного курсу.

Адресований студентам екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а також магістрантам і аспірантам, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі екології.

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-6429 від 21.07.2011 р.).

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б. та ін.]; за ред. В.М. Боголюбова і Т.А. Сафранова. - Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 530 с.

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.

Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007 р.).

Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 260 с.

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.

Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну "Теорія автоматичного управління".

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" та "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Лист № 1/11-5570 від 23.06.2010 р.

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б. та ін.]; під. ред. В.М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 232 с.

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007 р.).

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Горова А.І., Прилипко В.А., Адаменко О.М., Полєтаєва Л.М., Картавцев О.М., Моніторинг довкілля: Підручник (скорочений варіант) / За ред. В.М. Боголюбова. К.: НУБіПУ, 2010. - 162 с.

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі екологічного моніторингу.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007 р.).

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. М. Костров, А. І. Волохова, Ю. Л. Зіскінд, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, Д. І. Катєльніков, С. О. Жуков, Ю. М. Коновалюк / Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "ЕкоІнспектор". Ч.І. Підсистема "Викиди". - Методичний посібник. Видання 2-ге, змінене та доповнене / Під ред. Г.В. Горячева. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 192 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів підсистема "Викиди" автоматизованої системи екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "ЕкоІнспектор". Створена підсистема була розроблена у 2005 році на замовлення та за технічним завданням Держекоінспекції Мінприроди України. Впроваджена в екоінспекційних підрозділах усіх областей України, АР Крим та міст Київ і Севастополь з 2006 року.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями контролю за забрудненням довкілля та створенням автоматизованих систем управління. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екологічного контролю як в Україні, так і в інших країнах.

В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, С.В. Третьяков, М.Г. Задорожна, В.Є. Антоненко, Н.О. Білоцерківська, М.П. Боцула, Г.В. Горячев, Є.М. Крижановський, Ю.М. Коновалюк / Геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об’єктів басейну р. Кальміус. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 284 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Система була розроблена та впроваджена у 2008 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. Я. Бабич, О. Г. Лисюк, І. І. Лосік, Г. М. Кікерчук, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 252 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Дністровсько-Прутському басейновому управлінні водними ресурсами.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 236 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Львівському облводгоспі.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, О. В. Дезірон, М. Я. Бабич, В. К. Гамлявий, Ю. С. Гавриков, Н. В. Тананчук, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, А. Р. Ящолт / Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 244 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Система була розроблена у 2006 році, удосконалена у 2008 році та впроваджена в Басейновому управлінні водними ресурсами річки Південний Буг та облводгоспах басейну.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, О. В. Дезірон, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Д. І. Катєльніков, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 236 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена та впроваджена у 2008 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. Я. Бабич, В. Є. Антоненко, Н. А. Білоцерківська, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 352 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена та впроваджена у 2007 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. П. Чіпак, Р. Є. Федів, В. М. Дуркот, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. - Методичний посібник. / Під ред. В. Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 228 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Тиса з використанням геоінформаційних технологій. Система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Закарпатському облводгоспі.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

Камінський А.В., Боцула М.П. Практичний посібник з основ мови програмування VBA. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 80 с.

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи мови програмування VBA. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується наведенням прикладів, що демонструють ту чи іншу особливість мови. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програм дисциплін "Інформатика і системологія", "Робота з базами даних", "Алгоритмічні мови та програмне забезпечення", "Обчислювальна техніка і програмування", "Автоматизація обробки інформації засобами Microsoft Excel".

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. Ю. Псарьов, Ю. Л. Зіскінд, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, Д. І. Катєльніков, С. О. Жуков, О. О. Мокіна / Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "ЕкоІнспектор". Ч.І. Підсистема "Викиди". — Методичний посібник / Під ред. В.Б. Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 130 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів підсистема "Викиди" автоматизованої системи екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "ЕкоІнспектор". Створена підсистема була розроблена у 2005 році на замовлення та за технічним завданням Держекоінспекції Мінприроди України. Впроваджена в екоінспекційних підрозділах усіх областей України, АР Крим та міст Київ і Севастополь з 2006 року.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями контролю за забрудненням довкілля та створенням автоматизованих систем управління. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екологічного контролю як в Україні, так і в інших країнах.

Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник з грифом МОН України / Під редакцією д.т.н., проф. Петрука В.Г. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 144 с.

В навчальному посібнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей вузів. У посібник внесено такі розділи: основи організації науково-дослідної роботи студентів, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальних досліджень, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивченні даного курсу.

Розрахований на студентів екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а також магістрантів і аспірантів, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі екології.

Робота виконана за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень.

Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 300 с.

Навчальний посібник присвячено викладенню методів ідентифікації електромеханічних процесів у лінійних та нелінійних системах неперервних та дискретних, як в часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з врахуванням зосереджених, так і розподілених та нечітко визначених параметрів.

Практичне застосування розглянутих методів ідентифікації ілюструється прикладами з автоматизованого електропривода та електромеханічних систем автоматизації.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Геоінформаційна аналітична система державного моніторінгу довкілля Вінницької області.Ч.І. Моніторинг поверхневих вод. - Методичний посібник / Під ред. В.Б. Мокіна та О.Г. Яворської. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 78 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів геоінформаційна аналітична система державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області та викладено основні прийоми роботи з нею. Створена система є складовою частиною загальної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області, яка розробляється у ВНТУ спільно з екологічними установами області, головним чином, з Держуправлінням екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", та студентам інших спеціальностей, аспірантам і науковцям, які займаються питаннями екологічного моніторингу та охорони навколишнього природного середовища. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екологічного моніторингу України.

Мокін Б.І., Мокін О.Б. Оптимізація електроприводів // Вінниця: ВНТУ, 2004

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів оптимізації динамічних об'єктів і застосуванню викладених методів до розв'язання задач оптимізації електроприводів з електродвигунами постійного та змінного струму, які можна віднести до класу детермінованих з зосередженими параметрами.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Мокін В.Б. Програмування на мові Borland Turbo Pascal 7.0. Лабораторний практикум // Вінниця: ВДТУ, 2000. - 68 с.

Навчальний посібник з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" призначений для студентів спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", а також для студентів інших спеціальностей, які вивчають мову Borland Turbo Pascal.

В навчальному посібнику описано дев'ять лабораторних робіт, які мають за мету навчити студентів основам програмування алгоритмічною мовою Borland Turbo Pascal 7.0 як інженерним інструментом, з урахуванням особливостей задач спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Частина ІІ. Ідентифікація електромеханічних процесів в лінійних стохастичних системах із зосередженими параметрами: Навчальний посібник / Б.І.Мокін, В.Б.Мокін. - Вінниця: "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 1999. - 99 с.

Навчальний посібник у трьох частинах присвячено викладенню математичних методів ідентифікації електромеханічних процесів з лінійними та нелінійними характеристиками, неперервних та дискретних, із зосередженими та розподіленими параметрами як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як у детермінованому, так і в стохастичному варіантах.

Друга частина присвячена ідентифікації ЕМП у лінійних стохастичних системах із зосередженими параметрами.

Практичне застосування розглянутих методів ідентифікації ілюструється прикладами з області автоматизованого електроприводу.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Частина І. Ідентифікація електромеханічних процесів в лінійних детермінованих системах з зосередженими параметрами: Навчальний посібник / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін. - Вінниця: "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 1998. - 153 с.

Навчальний посібник в трьох частинах присвячено викладенню математичних методів ідентифікації електромеханічних процесів з лінійними та нелінійними характеристиками, неперервних та дискретних, з зосередженими та розподіленими параметрами як в часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах.

Перша частина присвячена ідентифікації ЕМП в лінійних детермінованих системах з зосередженими параметрами.

Практичне застосування розглянутих методів ідентифікації ілюструється прикладами з області автоматизованого електроприводу.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

  

Електронні посібники:

 

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі