Науково-дослідна лабораторія ЕДЕМ

Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) відома в Україні та за кордоном своїми науковими розробками в галузі моніторингу, моделювання, контролю та управління природними і техногенними об'єктами з використанням сучасних інформаційних технологій (методів штучного інтелекту, веб-технологій, баз даних, геоінформаційних систем тощо). Основні напрямки роботи вчених НДЛ:

Вченими НДЛ ЕДЕМ розроблено технологію побудови систем комплексного контролю та управління станом об'єктів навколишнього природного середовища, основану на чіткому визначенні просторових відношень між об'єктами контролю та логічних зв'язків між усіма даними про них, що дозволяє визначати як причини, так і наслідки зміни стану довкілля. Основними принципами є, по-перше, комплексний моніторинг джерел забруднення та змін стану довкілля, по-друге, усі дані в системі пов'язуються з усіма іншими, до яких вони можуть мати відношення, і, по-третє, усі об'єкти прив'язуються до географічних карт за єдиним підходом. Розроблено комплекс авторських моделей та алгоритмів, які дозволяють швидко будувати такі системи за даними екологічних установ України. Системи, створені на основі цієї технології, інтегрують в собі усю наявну екологічну інформацію про об'єкти довкілля та антропогенний вплив на них, забезпечують постійне оновлення інформації із загальнодержавних систем екологічного моніторингу, дозволяють виявляти тенденції та причини змін стану довкілля, антропогенне навантаження на довкілля та способи його зниження, порушення вимог екологічної безпеки та винуватців цього, виробляти оптимальні рішення з інтегрованого управління станом довкілля.

Вченими НДЛ ЕДЕМ протягом останніх 15 років було виконано більше 50 науково-дослідних робіт на замовлення ООН, Єврокомісії, Мінприроди, Держводагентства (Держводгоспу), Держекоінспекції, Мінпаливвугілля (Мінпаливенерго), Міносвіти і науки та Донецької і Вінницької облдержадміністрацій і облрад, присвячених моніторингу, контролю та управлінню природними ресурсами та природокористуванням, різним електронним кадастровим системам та управлінню інфраструктурою:

Усі дані прив'язані до карт ГІС, легко управляються та оновлюються, дають можливість автоматизованого оновлення, не вимагають від користувачів спеціальних знань в галузі програмування та картографування, можливість швидкої підготовки аналітичних звітів з картами і таблицями у зручному вигляді.

Вченими кафедри САКМІГ підготовлено та видано декілька атласів та карт значним накладом (1500 примірників і більше). Є досвід виконання робіт, пов'язаних із розробкою проектної документації для підприємств для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, дозволу на спеціальне водокористування, дозволу на розміщення та утилізацію відходів, проектів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми тощо.

У 2008 році доцентом кафедри Горячевим Г.В. розроблено пакет програм для розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел за методикою ОНД-86 (свідоцтво про реєстрацію авторських прав № 26017) та у 2011 р. – програму "ГІС-модуль розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин за методом Гауса" (свідоцтво № 39558) і програму "Автоматизована система розрахунку викидів забруднюючих речовин за даними фактичного споживання сировини для промислових підприємств" ("ЕкоПром") (свідоцтво № 38756). Ряд програм впроваджено на "МоторСіч" для обліку усіх викидів на території підприємства.

Вчені НДЛ ЕДЕМ мають багато свідоцтв про реєстрацію авторських прав на програми, а також монографій, підручників, посібників, статей та ін.

Науковий керівник НДЛ ЕДЕМ - д.т.н., проф. Мокін Віталій Борисович.

Більш детальну інформацію про розробки та проекти НДЛ ЕДЕМ можна отримати у розділі "Науково-дослідна робота".