Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Науково-дослідна лабораторія ЕДЕМ

Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) відома в Україні та за кордоном своїми науковими розробками в галузі моніторингу, моделювання, контролю та управління природними і техногенними об'єктами з використанням сучасних інформаційних технологій (методів штучного інтелекту, веб-технологій, баз даних, геоінформаційних систем тощо). Основні напрямки роботи вчених НДЛ:

 • математичне моделювання екологічних процесів;
 • моделювання процесів розбавлення та перемішування стічних вод з річковими;
 • моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з використанням геоінформаційних технологій;
 • комплексний моніторинг стану природних та антропогенних об'єктів: моніторинг стану вод, ґрунтів, атмосферного повітря, електромагнітного забруднення (впливу радіотехнічних об'єктів мобільного зв'язку), облік викидів, скидів, відходів, облік хімскладів та смиттєзвалищ, об'єктів природно-заповідного фонду;
 • інтегроване управління водними ресурсами, створення басейнових систем та обласних систем управління водними ресурсами з використанням геоінформаційних технологій;
 • створення комп'ютеризованих систем моніторингу стану довкілля загальнодержавного та регіонального рівня;
 • моніторинг та моделювання транспортних потоків з використанням ГІС-технологій;
 • аналіз впливу стану довкілля на захворюваність населення;
 • автоматизація екологічного оцінювання якості поверхневих вод областей України за класами та категоріями;
 • пошук екологічної інформації;
 • розробка екологічних сайтів та забезпечення доступу населення до екологічної інформації;
 • наукові дослідження у сфері екологічної та ІТ-освіти.

Вченими НДЛ ЕДЕМ розроблено технологію побудови систем комплексного контролю та управління станом об'єктів навколишнього природного середовища, основану на чіткому визначенні просторових відношень між об'єктами контролю та логічних зв'язків між усіма даними про них, що дозволяє визначати як причини, так і наслідки зміни стану довкілля. Основними принципами є, по-перше, комплексний моніторинг джерел забруднення та змін стану довкілля, по-друге, усі дані в системі пов'язуються з усіма іншими, до яких вони можуть мати відношення, і, по-третє, усі об'єкти прив'язуються до географічних карт за єдиним підходом. Розроблено комплекс авторських моделей та алгоритмів, які дозволяють швидко будувати такі системи за даними екологічних установ України. Системи, створені на основі цієї технології, інтегрують в собі усю наявну екологічну інформацію про об'єкти довкілля та антропогенний вплив на них, забезпечують постійне оновлення інформації із загальнодержавних систем екологічного моніторингу, дозволяють виявляти тенденції та причини змін стану довкілля, антропогенне навантаження на довкілля та способи його зниження, порушення вимог екологічної безпеки та винуватців цього, виробляти оптимальні рішення з інтегрованого управління станом довкілля.

Вченими НДЛ ЕДЕМ протягом останніх 15 років було виконано більше 50 науково-дослідних робіт на замовлення ООН, Єврокомісії, Мінприроди, Держводагентства (Держводгоспу), Держекоінспекції, Мінпаливвугілля (Мінпаливенерго), Міносвіти і науки та Донецької і Вінницької облдержадміністрацій і облрад, присвячених моніторингу, контролю та управлінню природними ресурсами та природокористуванням, різним електронним кадастровим системам та управлінню інфраструктурою:

 • ГІС моніторингу довкілля м. Вінниці та Вінницької області з такими шарами і базами даних:
  • якість та кількість водних ресурсів;
  • паспортні дані про усі річки, ставки та водосховища;
  • скиди стічних і зворотних вод (з даними про скиди згідно 2-ТП "Водгосп" та нормативні значення гранично допустимих викидів);
  • стаціонарні джерела викидів (з даними про викиди та нормативні значення гранично допустимих викидів);
  • стан складів хімічних засобів захисту рослин, агрохімікатів та місць видалення відходів (автоматизовано ведення паспортів місць видалення відходів та здійснено їх 3D-моделювання на тривимірній цифровій матриці рельєфу, де добре видно їх розташування відносно населених пунктів, водних об'єктів, лісів тощо);
  • корисні копалини (з усіма даними щодо їх обліку);
  • об'єкти природно-заповідного фонду (з усіма даними про них згідно реєстру);
  • моніторинг електромагнітної обстановки в населених пунктах – радіотехнічні об’єкти (вишки мобільного зв’язку) (це окремий шар, створений на замовлення ВіноблСЕС)
 • ГІС кадастру мінеральних ресурсів області;
 • АСУ "ЕкоІнспектор" (підсистеми "Вода та скиди", "Ґрунти та відходи" та "Викиди") – єдина загальнодержавна геоінформаційна аналітична система Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування, яка створена в НДЛ ЕДЕМ та впроваджена у державних екологічних інспекціях АР Крим, усіх областей та великих міст України, у т.ч. у м. Кривий Ріг (з 2005 р. НДЛ ЕДЕМ здійснює супровід та технічну підтримку цієї системи і щороку фахівці підрозділів Держекоінспекції проходять підвищення кваліфікації у працівників НДЛ ЕДЕМ у ВНТУ у м. Вінниці чи у Мінприроди у м. Києві);
 • ГІС моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейнів річок Тиса, Дністер, Південний Буг, Прип'ять, Сіверський Донець та Кальміус, а також водними ресурсами Львівської, Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Рівненської та Миколаївської областей (2003-2014 рр.), розроблені на замовлення ООН, Єврокомісії, Мінприроди, Держводагентства (Держводгоспу) та облдержадміністрацій України;
 • Комплекс автоматизованих робочих місць для загальнодержавного та обласних інформаційно-аналітичних центрів з моніторингу довкілля для ведення даних екологічного моніторингу (2009-2010 рр.), розроблений та впроваджений на замовлення департаменту екологічного моніторингу Мінприроди;
 • Мережева версія обліку водокористування Херсонської області (2012-2013 рр.) на замовлення Херсонського обласного управління водних ресурсів та його регіональних підрозділів;
 • Екологічна ГІС м. Кривий Ріг (2012 р.) на замовлення ТОВ "ГІСІНФО" (генеральним підрядником була Криворізька міськрада);
 • Геоінформаційна система водогосподарського районування території України (2012 р.), розроблена на замовлення Держводагентства (Держводгоспу) України;
 • Автоматизовані системи розрахунку водогосподарського балансу басейнів річок Південний Буг та Сіверський Донець (2013-2015 рр.), розроблені  на замовлення Держводагентства (Держводгоспу) України;
 • Геоіформаційна система містобудівного кадастру М. Тернопіль  (2014 р.), на замовлення міського голови Тернополя;
 • Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу басейну Дністра (2015 р.), на замовлення ОБСЄ.

Усі дані прив'язані до карт ГІС, легко управляються та оновлюються, дають можливість автоматизованого оновлення, не вимагають від користувачів спеціальних знань в галузі програмування та картографування, можливість швидкої підготовки аналітичних звітів з картами і таблицями у зручному вигляді.

Вченими кафедри САКМІГ підготовлено та видано декілька атласів та карт значним накладом (1500 примірників і більше). Є досвід виконання робіт, пов'язаних із розробкою проектної документації для підприємств для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, дозволу на спеціальне водокористування, дозволу на розміщення та утилізацію відходів, проектів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми тощо.

У 2008 році доцентом кафедри Горячевим Г.В. розроблено пакет програм для розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел за методикою ОНД-86 (свідоцтво про реєстрацію авторських прав № 26017) та у 2011 р. – програму "ГІС-модуль розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин за методом Гауса" (свідоцтво № 39558) і програму "Автоматизована система розрахунку викидів забруднюючих речовин за даними фактичного споживання сировини для промислових підприємств" ("ЕкоПром") (свідоцтво № 38756). Ряд програм впроваджено на "МоторСіч" для обліку усіх викидів на території підприємства.

Вчені НДЛ ЕДЕМ мають багато свідоцтв про реєстрацію авторських прав на програми, а також монографій, підручників, посібників, статей та ін.

Науковий керівник НДЛ ЕДЕМ - д.т.н., проф. Мокін Віталій Борисович.

Більш детальну інформацію про розробки та проекти НДЛ ЕДЕМ можна отримати у розділі "Науково-дослідна робота".

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі