Анотації дисциплін

 

 Data Science/AI/ML/DL, системний аналіз

 

Основи системного аналізу, Системний аналіз. Прикладні інформаційні технології, Інтелектуальний аналіз даних, Технології машинного навчання, Технології глибинного навчання, Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем, Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних.

 

Новий безкоштовний дистанційний он-лайн курс підготовчого ІТ-відділення ВНТУ  "ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ" для учнів шкіл (Реєстрація на курс)


Інтелектуальні прикладні інформаційні технології та їх застосування у різних сферах людської діяльності. Інфраструктура технологій машинного навчання. Основи штучного інтелекту. Інтелектуальні інформаційні технології та інтелектуальні системи.

Сучасні пакети, системи і середовища. Платформа Kaggle та її змагання і ресурси. JetBrains PyCharm. Anaconda. RStudio. Google Colab. Amazon SageMaker. Jupyter Notebook/JupyterLab.

Основні прийоми програмування на Python і R. Робота з основними бібліотеками Python для Data Science/AI/ML/DL (numpy, pandas, scipy, sklearn, xgboost, lightgbm, tensorflow, keras, pytorch, matplotlib, seaborn тощо).

Функціональне програмування. Приклади функціонального програмування на Python.

Інформаційні технології системного аналізу. Очищення даних, розвідувальний аналіз даних (EDA), оброблення ознак (feature engineering - FE), побудова моделей (регресійні, дерева рішень, нейронні мережі (CNN, RNN та ін.), автоенкодери тощо, ансамблі моделей), візуалізація результатів побудови. Кластеризація, зменшення розмірності.

Технології розпізнавання і класифікації зображень та відео. Opencv, YOLO.

Оброблення природної мови (NLP) (BERT та його варіації, GloVe, TF IDF, мішок слів та ін.).  HuggingFace  Transformers, їх моделі та надбудови.  Класифікація тексту, питання-відповіді. Технології Name Entity Recognition. Приклади розв'язання задач з NLP: англійська та українська мова.

Прогнозування часових рядів (Forecast, ARIMA, FB Prophet тощо).

Технології просторового аналізу і побудови карт. 3D-графіка і динамічна графіка на Python.

Предметна область системного аналізу та основні поняття. Призначення та етапи системного аналізу. Моделювання систем в умовах невизначеності. Методи і технології системного аналізу та прийняття рішень у різних класах задач. Системний аналіз та машинне навчання.

Викладання здійснюють:

Мокін В.Б. - Kaggle Master (Top18 з 140 тисяч розробників ноутбуків в рейтингу Kaggle, Top500 in Kaggle Competitions з майже 150 тис.), професор, доктор технічних наук зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, завідувач кафедри САІТ, гарант спеціальності 126 (рівня "магістр") ВНТУ (https://www.kaggle.com/vbmokin);

Мокін О.Б.Kaggle Gold Medal Winner, професор, доктор технічних наук зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, професор кафедри САІТ, гарант спеціальності 124 (рівня "бакалавр") ВНТУ  (https://www.kaggle.com/abmokin).

 Також їм асистують інші викладачі кафедри з досвідом успішної участі у змаганнях Kaggle на Python: доц. Ящолт А.Р. та Дратований М.В.

Автоматизація бізнес-процесів та технології моделювання

 

Автоматизація бізнес-процесів, Технології бізнес-аналітики, Технічні основи та інструментальні засоби для управління бізнесом, Моделювання складних систем, Моделювання екологічних та соціально-економічних процесів, Технології моделювання процесів, Дискретна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Випадкові процеси, Математична статистика і прогнозування

 

Основні технології та підходи щодо аналізу бізнес-процесів. Бізнес-аналітика – це процес аналізу інформації для прийняття бізнесових рішень. Вона включає у себе методи збирання і оброблення інформації, оцінювання ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформаційних систем та технологій. Огляд прикладів практичного застосування бізнес-аналітики у менеджменті, фінансах, охороні навколишнього середовища, ІТ у сфері промисловості та сфери послуг, а також аналітику у маркетингу, аналітику Інтернету і соціальних мереж, персональну аналітику. Cистеми управлі́ння відно́синами з кліє́нтами (CRM). Автоматизація бізнес-процесів в середовищі Oracle APEX. Використанням середовища 1С для розробки прикладних програм в галузі автоматизації бізнесу. Швидка розробки та адміністрування веб-сайтів для автоматизації бізнес-процесів на базі популярних CMS (Joomla, WordPress, тощо). Сучасні технології моделювання, методи математичної статистики та теорії ймовірності. 

 

Викладання здійснюють:

- доцент, кандидат технічних наук зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, заступник завідувача кафедри САІТ Крижановський Є.М., учасник міжнародних проектів ЄС, ООН, ОБСЄ, ГЕФ, ЮНЕСКО,відповідальний виконавець більше 40 ІТ-проєктів, результатих яких впроваджені у кожній області України і за кордоном, автор біля 130 наукових публікацій, у т.ч. у провідних журналах ЄС та США.


- доцент, кандидат технічних наук зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології Варчук І.В.

 Функціональний аналіз

 

Важливий розділ математики, в якому досліджуються властивості функціоналів, як законів, що ставлять у відповідність множинам функцій  множини чисел, і операторів, як законів, що ставлять у відповідність одній множині функцій іншу множину функцій, заданих в нормованих метричних просторах, у тому числі гільбертових, метризованих за Лебегом. Цей розділ математики включений до програми підготовки фахівців з ІТ-спеціальності 124 у зв’язку з тим, що системний аналіз процесів в об’єктах різної природи не може бути якісно здійсненим в межах класичного математичного аналізу, а вимагає застосування функціоналів і спеціальних операторів в якості критеріїв і методів синтезу математичних моделей і алгоритмів їх ідентифікації та оптимізації, тобто вимагає застосування саме тих математичних об’єктів, вивченню властивостей яких і присвячена навчальна дисципліна «Функціональний аналіз».

 

Викладання здійснює: Мокін Борис Іванович – академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України , лауреат премії Мінвузу УРСР в галузі науки, доктор технічних наук з технічної кібернетики і теорії інформації, професор; автор майже 100 винаходів та більше 500 наукових праць, опублікованих в наукових виданнях України, Росії, Литви, Естонії, Білорусі, Польщі, Бельгії, Італії, Австрії, Хорватії, Фінляндії та США; автор 9 навчальних посібників, у тому числі і навчального посібника з функціонального аналізу, адаптованого до задач ІТ-спеціальностей; ключовий співавтор більше 20 монографій; науковий керівник 2 науково-дослідних лабораторій - автоматизованих систем управління в енергетиці і на транспорті (НДЛ АСУЕТ) та проблем вищої школи (НДЛ ПВШ), яка є не лише університетською, а і спільною з НАПН України.

 

  Програмування мобільних пристроїв

 

Програмування мобільних пристроїв, Технології програмування мобільних пристроїв, Кросплатформне програмування, Хмарні технології.

 

Розробка нативних мобільних додатків під дві найпопулярніші операційні системи: Android і iOS, а також розробка кросплатформенних застосунків з використанням бібліотеки React Native. Розробка динамічних користувацьких інтерфейсів, збереження та обробка даних у мобільних додатках, технології сенсорного вводу, захист інформації в мобільних системах, а також взаємодія з іншими сервісами через API. Покрокові інструкції для опублікування застосунків в App Store та Google Play Store.

 

Викладання здійснює доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, програмування мобільних пристроїв та ІТ обробки даних.

 Web-програмування та створення веб-систем

 

Створення аналітичних веб-систем, Web-програмування, Технології веб-розробки.

 

Особливості HTML5. Каскадні стилі CSS. Проектування та розробка Web-базованих клієнт-серверних систем. Технології програмування клієнтської частини: Javascript, jQuery, AJAX. Технології програмування серверної частини: PHP, Node.js. Взаємодія веб-сервісів з базою даних базами даних (реляційних, нереляційних (NoSQL)). Використання сучасних фреймворків для розробки веб-систем: AngularJS, React, bootstrap та інші. Технології XML, SOA та Webсервіси. Основи налаштування та адміністрування у Web-системах. Сучасні системи управління контентом (CMS): WordPress, Joomla, Drupal  та інші. 

 

Викладання здійснюють доценти, кандидати наук з досвідом викладання саме мов програмування більше 10 років, розробники реальних інформаційних систем, впроваджених в усіх областях України і за кордоном: Крижановський Є.М., Козачко О.М., Ящолт А.Р., Жуков С.О. 

 Інформаційні технології обробки зображень та комп’ютерна графіка

 

Аналіз зображень, Комп’ютерна графіка, Інформаційні технології обробки зображень.

 

Види комп`ютерної графіки, її характеристики та елементи. Сучасні інформаційні технології для створення та обробки зображень та графічних матеріалів. Теоретичні основи комп`ютерної графіки. Математичні основи комп`ютерної графіки. Методи і алгоритми перетворення графічних зображень. Методи та алгоритми растрової та векторної графіки. Графічні формати та способи ущільнення графічної інформації. Технології та моделі обробки кольорових зображень. Практична робота в сучасних графічних програмних пакетах. Математичні та методологічні основи обробки зображень. Основні інформаційні моделі, методи та алгоритмами обробки зображень. Інформаційні технології аналізу та розпізнавання зображень, ознайомлення з основними існуючими типами пакетів програм для їх реалізації вивчення та набуття навичок роботи з найбільш типовими з них.

 

Викладання здійснює доцент, кандидат технічних наук Скорюкова Яніна Германівна, Має досвід роботи у сфері комп’ютерної графіки та обробки зображень більше 20 років, автор монографії «Сегментація напівтонових зображень» (2008), має багато наукових публікацій у сфері ІТ обробки зображень, графічних ІТ та геометричного моделювання, має патенти.

ГІС та технології просторового аналізу даних

 

Аналіз даних засобами геоінформаційних систем, Технології просторового аналізу даних, Геоінформаційні технології та системи, Технології геоінформаційного аналізу даних, Технології веб-картографування


Застосування сучасних геоінформаційних технологій (ArcGIS, QGIS, Digitals та ін.); методи та засоби аналізу даних засобами ГІС; проектування та розробка власних програм на базі найпоширеніших ГІС форматів з використанням мов, Python, С#; просторова візуалізація даних, використання даних геопорталів та дистанційного зондування Землі, інтегрування ГІС карт із сучасними СУБД; проектування та розробка баз геоданих; робота з даними позиціонування (GPS); автоматизований мережевий та геостатистичний аналіз даних; розробка веб-орієнтованих ГІС-рішень. Технології розробки картографічних веб-сервісів: Google Maps API, OpenStreetMap API та інші. Використання мови JavaScript  для вирішення задач веб-картографування. 

 

Викладання здійснює, доцент, кандидат технічних наук зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, заступник завідувача кафедри САІТ Крижановський Є.М., учасник міжнародних проектів ЄС, ООН, ОБСЄ, ГЕФ, ЮНЕСКО,відповідальний виконавець більше 40 ІТ-проєктів з використанням ГІС-технологій, результати яких впроваджені у кожній області України і за кордоном, автор біля 130 наукових публікацій, у т.ч. у провідних журналах ЄС та США.

 Мови та технології програмування

 

Програмування та алгоритмічні мови,  Об'єктно-орієнтоване програмування, Технології створення програмних продуктів, Проектування інформаційних систем, Алгоритмізація та програмування, Алгоритми і структури даних, Теорія автоматів, Математична логіка та теорія алгоритмів.

 

Сучасні мови програмування (C#, Python та ін.) та середовища розробки; технології програмування, принципи побудови програм та основні конструкції мов програмування, основні методи побудови алгоритмів, основи алгоритмізації і проектування програм, методи структурного програмування, використання статичних і динамічних структур даних, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, сучасні методи програмування. Основні концепції організації процесу створення програмних додатків. Розглядаються історичні та сучасні технології та патерни проектування і розробки, їх доцільність у розробці програмних продуктів різного спрямування та призначення.

Викладання здійснюють доценти, кандидати наук з багаторічним досвідом викладання саме алгоритмізації та програмування, розробники реальних інформаційних систем, впроваджених в усіх областях України і за кордоном: Жуков С.О.Ящолт А.Р., Варчук І.В., їм асистує випускник аспірантури зі спеціальності 124 Дратований М.В.

 Аналіз даних, бази даних та інформаційні технології обробки даних


Інформаційні технології обробки даних, Технології та системи обробки даних, Аналіз даних та знань, Бази даних та знань, Бази даних та СУБД, Сховища даних, Оперативна аналітична обробка даних, Обробка великих масивів даних, Методи за засоби комп'ютерних обчислень.

 

Сучаcні системи управління базами даних (Oracle, MySQL, MS SQL Server, MS Access, MangoDB); проектування структури бази даних; розробка реляційних, об’єктно-реляційних та документо-орієнтованих баз даних; CASE-інструментарій проектування структур баз даних; мова запитів SQL; веб-орієнтовані бази даних; адміністрування баз даних; створення інтерфейсів для роботи з інформацією баз даних. Нереляційні бази даних (NoSQL) та робота з ними. Аналітичні платформи для роботи з Big data. OLАР-системи. Мова запитів до OLAP-кубів MDX. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining). Реалізація обчислювальних методів з використанням сучасних обчислювальних програм та мов програмування.

Викладання здійснюють: Крижановський Є.М., Козачко О.М., Варчук І.В., Бурдейна О.В.Войцеховська О.О.

 Системи підтримки прийняття рішень

 

Системи підтримки прийняття рішень, Експертні системи, Теорія прийняття рішень, Математичні методи дослідження операцій.


Методи побудови систем прийняття рішень на основі алгоритмів виявлення закономірностей у великих масивах даних з використанням таких інтелектуальних технологій та технологій штучного інтелекту як нечітка логіка, нейроні мережі та генетичні алгоритми, Data Mining та ін. Засоби побудови систем підтримки прийняття рішень у системі Matlab та ін. Робота з великими даними (Hadoop, Elastic Search  та ін.).


Викладання здійснює доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, програмування мобільних пристроїв та ІТ обробки даних.

 

Кібернетика та теорія керування

 

Теорія керування, Керування динамічними системами, Математичні основи кібернетики, Теорія оптимального керування, Управління складними системами, Методи ідентифікації систем.

 

Основні алгоритми оптимізації, методи вирішення лінійних та нелінійних оптимізаційних задач. Математичні вирази і фізичний зміст основних критеріїв оптимальності. Способи синтезу та оптимізації автоматичних систем. Методи і математичний апарат теорії автоматичного управління. Основні типи систем автоматичного управління. Методи математичного опису та синтезу моделей оптимального управління складними системами.

Викладання здійснює: Семенова О.О., Войцеховська О.О.Бурдейна О.В.

 

Тестування програмного забезпечення

 

Тестування програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування.

 

В даному курсі розглядаються: методи тестування, верифікації і валідації;  документування та створення звітності по проблемах при розробці програмного забезпечення;  ознайомлення з сучасними методами та інструментальними засобами контролю якості програмного забезпечення;  набуття навиків розробки тестових сценаріїв для перевірки функціональності та якості програмного забезпечення.

Викладання здійснює доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, програмування мобільних пристроїв та ІТ обробки даних.

 

МОНД, організація та управління ІТ-проектами та наукових досліджень у сфері ІТ.

 

Організація та управління ІТ-проектами, Управління ІТ-проектами, Методологія та організація наукових  досліджень в галузі інформаційних технологій, Вступ до фаху, ОНДР.

 

Принципи управління ІТ-проектами. Форми організаційної структури. Стандарти управління проектами. Моделі управління проектами (каскадна традиційна модель, гнучка методологія, швидка розробка додатків). Документація проекту. Управління ризиками проекту. Програмні засоби для управління проектами (MS Project, Jira, Git(GitHub) та інші). Системний підхід до побудови методології наукових досліджень. Аналіз процесів в об’єктах дослідження з використанням їх математичних моделей. Перевірка  та оформлення наукових результатів дослідження. 

Викладання здійснюють: Мокін Б.І., Крижановський Є.М.

 

Смарт-технології

 

 Технології Internet of Things (Інтернет речей, IoT) – одні з найперспективніших технологічних трендів найближчого десятиріччя. и обробки інформації, big data; В межах дисципліни студенти ознайомляться з основними поняттями світу ІоТ, з його компонентами, технологіями, платформами,  з тенденціями та проблематикою, з впливом ІоТ на суспільство. Вони навчаться налаштовувати мережеву взаємодію між пристроями ІоТ через Ethernet, Bluetooth, Internet. Також в межах курсу відбудеться знайомство з хмарними сервісами для підтримки роботи пристроїв. Студенти проектуватимуть та шукатимуть оптимальні рішення для побудови пристроїв ІоТ та інформаційних систем на основі смарт-технологій.У лабораторному курсі дисципліни СТІР студенти навчаться створювати пристрої Інтернету речей – від етапу проектування до етапу аналізу даних. Пристрої зчитуватимуть інформацію із зовнішнього світу за допомогою різних датчиків, оброблятимуть цю інформацію, надсилатимуть її в комп'ютер, смартфон, хмару, створюватимуть індикацію та керуватимуть певними процесами. При цьому студенти ознайомляться з особливостями роботи різних електронних компонентів, збиратимуть схеми – віртуальні та реальні, працюватимуть з апаратно-програмною платформою Arduino, програмуватимуть на Python та ін. Також курс буде цікавий тим, хто займається побутовою автоматизацією, наприклад, самостійно налаштовує пристрої для smart-будинку. Студенти працюватимуть на лабораторному устаткуванні, отримуючи практику та досвід роботи з реальними компонентами та пристроями Інтернету речей.

 

Викладання здійснює: Бурдейна О. В.

КУРС "ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ" Підготовчого ІТ-відділення ВНТУ
  при ФКСА (для 8-11 класів шкіл)

(Реєстрація на курс через сайт ФКСА ВНТУ)

Бази даних

Основні прийоми роботи з сучасними системами управління базами даних. Розробка структури реляційних баз даних. Формування вибірок даних. Основи мови запитів SQL. Запити для формування та зміни структури баз даних. Запити для актуалізації інформації.  Однотабличні та багатотабличні запити на вибірку даних. Аналіз та узагальнення інформації з використанням SQL. Принципи та прийоми адміністрування баз даних.

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Хмарні технології та візуалізація даних Сучасні інформаційні технології та системи аналізу та візуалізації даних. Аналіз масивів даних. Уніфікація даних. Аналіз даних. Візуалізація даних. Візуальна аналітика. Інтерактивні графіки, карти, діаграми. Публікація результатів аналізу даних у "хмарі".

Викладає доцент Варчук І. В. — PhD зі спеціальності 126, має міжнародні сертифікати IBM та Tableau, цитування статей у Scopus та досвід виконання реальних ІТ-проектів.

   
Абітурієнтам