75 років видатному вченому ФКСА ВНТУ Борису Мокіну

3 січня виповнилось 75 років видатному вченому ФКСА ВНТУ Борис Мокін (Borys Mokin). Більш детально про усі його здобутки у різних сферах діяльності та галузях наук можна почитати на його сайті: http://mokin.com.ua у розділах «Наукова діяльність», «Адміністративна діяльність» та ін.

Але безпосередньо у галузі ІТ його здобутками є такі: науковий керівник наукової школи ВНТУ «Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами» (дослідження проводяться, починаючи з 1972 р.).

Академік Національної академії педагогічних наук України по відділенню вищої освіти, заслужений діяч науки і техніки України.
Автор більше 400 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій, 11 статей у Scopus, 5 публікацій у Web of Science Core Collection, 386 у Google Scholar, цитувань – 927, індекс Хірша – 13, у т.ч. за напрямом спеціальностей 124 та 126 опублікував більше 150 робіт, у т.ч. 15 монографій (одна – польською мовою), тільки за останні 5 років – біля 30 статей у наукових фахових виданнях.

Брав участь у трьох Конгресах ІМЕКО, двох міжнародних конференціях під егідою ІЕЕЕ, одному Конгресі IFAC та у багаточисельних вітчизняних наукових конференціях і наукових семінарах. Завдяки роботі з аспірантами та докторантами під його науковим керівництвом було захищено 30 кандидатських та 5 докторських дисертацій (у т.ч. у галузі 12 – 8 кандидатських та 4 докторські дисертації), а також – більше 30 дипломних робіт студентів, що мали наукову складову. Є співавтором біля 60 патентів. Кілька його винаходів здобули призові місця на світових виставках, що проводяться кожні 3 роки в одному із європейських міст Всесвітньою винахідницькою організацією IFIA, за що він нагороджений трьома золотими медалями цієї організації.

Протягом 1991-1994 рр. був керівником експертної ради ВАК України з кібернетики, а протягом 1991-2010 рр. був головою спеціалізованої вченої ради (спецради) із захисту докторських та кандидатських дисертації з технічної кібернетики, математичного моделювання та інформаційних технологій, нині є членом цієї спецради.

Створив та був головним редактором фахових періодичних видань ("Наукові праці ВНТУ", "Вісник ВПІ"). По цей день є головним редактором фахового видання "Вісник ВПІ" (https://visnyk.vntu.edu.ua) з 1993 р., яке в даний час є фаховим з технічних та педагогічних наук і входить до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» та «Google Scholar».

Доктор технічних наук за нинішніми трьома (за дипломом від 1985 р. – двома) науковими спеціальностями:
126 – «Інформаційні системи та технології», 124 та 141 (за дипломом: по-перше - Технічна кібернетика і теорія інформації, яка згодом трансформувалась у галузь 01.05 – Інформатика та кібернетика, у т.ч. спеціальностей 124 - «Системний аналіз» і 126 - «Інформаційні системи та технології») та 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (раніше: «Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в енергетиці»). 

Керівник однієї з проектних груп галузі ІТ ФКСА ВНТУ.

Працює на посаді професора кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки ФКСА ВНТУ (і ще каф. ВЕТЕСК).
Науковий співкерівник Науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу кафедри САКМІГ з 2000 р., головний науковий співробітник (за сумісництвом), IEEE Senior Member (США).
Керує аспірантами, у т.ч. зі спеціальності 124.

Викладає дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій" (для 126), "Оптимізація керування динамічними об'єктами", "Основи науково-дослідної роботи" (для 124) тощо.