Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

75 років видатному вченому ФКСА ВНТУ Борису Мокіну

3 січня виповнилось 75 років видатному вченому ФКСА ВНТУ Борис Мокін (Borys Mokin). Більш детально про усі його здобутки у різних сферах діяльності та галузях наук можна почитати на його сайті: http://mokin.com.ua у розділах «Наукова діяльність», «Адміністративна діяльність» та ін.

Але безпосередньо у галузі ІТ його здобутками є такі: науковий керівник наукової школи ВНТУ «Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами» (дослідження проводяться, починаючи з 1972 р.).

Академік Національної академії педагогічних наук України по відділенню вищої освіти, заслужений діяч науки і техніки України.
Автор більше 400 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій, 11 статей у Scopus, 5 публікацій у Web of Science Core Collection, 386 у Google Scholar, цитувань – 927, індекс Хірша – 13, у т.ч. за напрямом спеціальностей 124 та 126 опублікував більше 150 робіт, у т.ч. 15 монографій (одна – польською мовою), тільки за останні 5 років – біля 30 статей у наукових фахових виданнях.

Брав участь у трьох Конгресах ІМЕКО, двох міжнародних конференціях під егідою ІЕЕЕ, одному Конгресі IFAC та у багаточисельних вітчизняних наукових конференціях і наукових семінарах. Завдяки роботі з аспірантами та докторантами під його науковим керівництвом було захищено 30 кандидатських та 5 докторських дисертацій (у т.ч. у галузі 12 – 8 кандидатських та 4 докторські дисертації), а також – більше 30 дипломних робіт студентів, що мали наукову складову. Є співавтором біля 60 патентів. Кілька його винаходів здобули призові місця на світових виставках, що проводяться кожні 3 роки в одному із європейських міст Всесвітньою винахідницькою організацією IFIA, за що він нагороджений трьома золотими медалями цієї організації.

Протягом 1991-1994 рр. був керівником експертної ради ВАК України з кібернетики, а протягом 1991-2010 рр. був головою спеціалізованої вченої ради (спецради) із захисту докторських та кандидатських дисертації з технічної кібернетики, математичного моделювання та інформаційних технологій, нині є членом цієї спецради.

Створив та був головним редактором фахових періодичних видань ("Наукові праці ВНТУ", "Вісник ВПІ"). По цей день є головним редактором фахового видання "Вісник ВПІ" (https://visnyk.vntu.edu.ua) з 1993 р., яке в даний час є фаховим з технічних та педагогічних наук і входить до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» та «Google Scholar».

Доктор технічних наук за нинішніми трьома (за дипломом від 1985 р. – двома) науковими спеціальностями:
126 – «Інформаційні системи та технології», 124 та 141 (за дипломом: по-перше - Технічна кібернетика і теорія інформації, яка згодом трансформувалась у галузь 01.05 – Інформатика та кібернетика, у т.ч. спеціальностей 124 - «Системний аналіз» і 126 - «Інформаційні системи та технології») та 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (раніше: «Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в енергетиці»). 

Керівник однієї з проектних груп галузі ІТ ФКСА ВНТУ.

Працює на посаді професора кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки ФКСА ВНТУ (і ще каф. ВЕТЕСК).
Науковий співкерівник Науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу кафедри САКМІГ з 2000 р., головний науковий співробітник (за сумісництвом), IEEE Senior Member (США).
Керує аспірантами, у т.ч. зі спеціальності 124.

Викладає дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій" (для 126), "Оптимізація керування динамічними об'єктами", "Основи науково-дослідної роботи" (для 124) тощо.

Участь у дводенному установчому семінарі у межах проекту «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

19 грудня у Києві завершився дводенний установчий семінар у межах проекту «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Проект виконується з 2017 року ОБСЄ у співпраці з Програмою розвитку ООН та Європейською економічною комісією ООН. У межах цього семінару сьогодні пройшла зустріч делегацій Республіки Молдова та України і представників проекту з ОБСЄ та ГЕФ з питань автоматизації побудови водогосподарського балансу в басейні річки Дністер. У зустрічі взяли участь експерти попереднього (2014-2017 рр.) проекту ОБСЄ по Дністру професор В. Мокін та доцент Є. Крижановський з кафедри САКМІГ ФКСА ВНТУ.

На початку зустрічі В. Мокін доповів про результати попереднього проекту, у т.ч. про створену веб-систему http://vb.dniester-basin.org/ Потім окреслив напрямки її удосконалення. Далі було активне обговорення. Звучали виступи керівників делегацій Республіки Молдова та України. Було визначено місце різних видів водогосподарського балансу у пріоритетних напрямках водної політики обох країн.


Окреслено чіткі види і послідовність робіт, які слід виконати. Яким чином і які дані слід збирати. Обговорено проект техзавдання на удосконалення веб-системи та напрямки і терміни його доопрацювання. Планується, що нова транскордонна веб-система стане дійсно дієвим інструментом реалізації водної політики Республіки Молдова та України на майбутні роки, забезпечить аналіз даних балансу з урахуванням басейнового принципу, автоматизований обмін даними з іншими системами, у т.ч. системами водного кадастру (чи їх підсистем по окремих напрямках) обох країн, сприятиме розробці Плану управління річковим басейном р. Дністер та

 

Результати тестування з використанням системи JetIQ

Сьогодні на кафедрі Системного аналізу, комп`ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) Факультету комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА) ВНТУ успішно пройшов експеримент, проведений на виконання розпорядження по ВНТУ від першого проректора та по факультету КСА - від декана д.т.н., проф. Oleg Bisikalo, зі складання дифзаліку з використанням системи тестів: дисципліна «Інтелектуальні інформаційні технології», група з ОПП "Інформаційні технології аналізу даних та зображень" освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 126 - "Інформаційні системи та технології", викладачі зав. кафедри САКМІГ д.т.н., проф. Мокін В.Б. та к.т.н., доц. Alex Kozachko.

Згідно розпорядження, цими викладачами було розроблено 210 різних питань 3-х рівнів складності (по 70 кожного виду) з 4-ма варіантами відповідей, серед яких тільки одна – правильна, по усіх темах дисципліни – технології штучного інтелекту та ІТ, у т.ч. Data Mining, Machine Learning, нейронні мережі, нечіткі системи підтримки прийняття рішень, генетичні алгоритми, когнітивні карти, розпізнавання зображень тощо, а також засоби автоматизації цих технологій на мові програмування R та у різних пакетах Matlab, Mathcad тощо. Для автоматизації цього процесу було використано інноваційну систему JetIQ ФКСА.

Усі студенти, що з`явились на дифзалік, продемонстрували достатні для отримання позитивної оцінки знання і навички (були як теоретичні питання, так і задачі). Залежно від рівня складності питання, давався різний час на відповідь (від 60 до 300 сек.). Зручний інтерфейс JetIQ дозволяє тепер використовувати питання тестів з окремих тем цієї дисципліни в інших дисциплінах, у т.ч. на інших курсах та інших ІТ-спеціальностях ФКСА.

Інтерв'ю із зав. каф. Мокіном В.Б. у телепрограмі "Людина і час "Провінціали"

На Вінницькому телебаченні (Філія Національної телекомпанії України «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»» - https://vintera.com.ua) у програмі "Людина і час "Провінціали" транслювали інтерв'ю із Мокіном В.Б. про роль вчених у прийнятті рішень органами влади, про реальну користь, на моєму прикладі, яку можуть приносити вчені, якщо опиняються з потрібними знаннями і досвідом у потрібний час у потрібному місці.

Мокін В.Б. розповів про свій досвід експерта міжнародних проектів ООН (UNEP, UNDP), Єврокомісії, ОБСЄ, ГЕФ, Фонду Східної Європи, радника міністра екології (в минулому) та радника голови Держводагентства в наш час, члена робочих груп по охороні вод та атмосферного повітря у м. Вінниці. Підняті питання стосуються актуальних проблем забруднення та охорони вод, водокористування, забруднення атмосферного повітря, автоматизованого керування рухом у місті тощо із застосуванням сучасних інформаційних технологій, у т.ч. технологій системного аналізу, штучного інтелекту, геоінформаційних технологій тощо, на реальних прикладах. 

Кому цікаво дізнатись про сучасні підходи щодо управління водними ресурсами, про системний та просторовий аналіз різних факторів впливу на стан атмосферного повітря у містах, про автоматизовані системи керування дорожнім рухом, про те, що вже корисного робиться як в Україні в цілому, так і у м. Вінниці зокрема, та про роль в цьому науковців-євроекспертів та студентів ІТ-спеціальностей 124 і 126 ВНТУ - все це у інтерв'ю, яке вже є доступним на YouTube (25 хв.).


Презентація геопорталу «Водні ресурси України» у Держводагентстві України (м. Київ)

21 грудня у м. Київ у Держводагентстві України відбулась презентація геопорталу «Водні ресурси України» (http://map.davr.gov.ua:44481).

На нараді були присутні представники органів влади, науковці, євроексперти, керівники управлінь водних ресурсів, представники громадськості. 
Виступив заступник міністра екології та природних ресурсів Mykola Kuzio, який охарактеризував загальний курс Мінприроди на широке впровадження сучасних інформаційних технологій та активний перехід до відкритих даних у системі охорони природи та природокористування. 

Виступили Голова Держводагентства, к.е.н. Ірина Овчаренко та її перший заступник Михайло Хорєв, які відмітили цінність цього Геопорталу для впровадження європейських підходів та стандартів щодо управління водними ресурсами і господарством, охарактеризували що мало бути зроблено, що ще планується зробити і, головне, що вже зроблено у цьому напрямку та як зібрана просторова та атрибутивна інформація вже відображена у цьому геопорталі. 

Виступили: один із розробників системи Віктор Дуркот, один із ключових євроекспертів, який зробив дуже багато для реалізації цього геопорталу, Олексій Ярошевич, виступив доктор географічних наук, професор Василь Гребінь, який охарактеризував загальні проблеми з обліку водних ресурсів в Україні зараз і в минулому (https://www.facebook.com/scwm.gov.ua/photos/a.1625519434352095.1073741828.1624934691077236/2027581944145840/?type=3&theater).

Також зробив свій виступ зав. каф. Мокін В.Б. як один із тих, хто тестував першу версію цього геопорталу. Було відмічено велику цінність цієї системи як точки відліку для багатьох напрямків досліджень - тепер можна в одному місці зібрати результати багатьох проектів, співставляти та уточнювати їх. Нарешті, можна системно зайнятись створенням реєстру річок та водойм, їх картуванням, зібрати в єдиному місці їх паспортні дані.

Особливо було відмічено 3 важливі аспекти розробників геопорталу:

1) для створення системи вони використали безкоштовне програмне забезпечення для роботи з ГІС, що спрощує ведення і підтримку функціонування геопорталу (на відміну, наприклад, від створеного у проекті UNEP у 2009 р. ГІС-порталу Дністра, який досі ніхто в Україні не може взяти на баланс, через використане розробниками дуже дороге програмне забезпечення);

2) вони спромоглись зістикувати багато різних геопорталів, створених в українських (Публічна кадастрова карта України), радянських (топографічна карта) та американських системах координат (Google, OpenStreetMap). Крім того, там доступні і супутникові знімки тощо. Все це виводиться як основа та фон векторних карт. Тепер з усім цим можна зручно і досить швидко працювати для уточнення та перевірки інформації;

3) використання OpenStreetMap дозволяє фахівцям, науковцям та широкій громадськості тепер долучитись до редагування цих даних, наприклад для уточнення витоків і назв річок.

Розповів Мокін В.Б і про власний досвід - було проведено експеримент - додано у системі OpenStreetMap назву р. Лиса Липа (притока р. Соб у смт Дашів, яка впадає у р. Південний Буг), про яку була інформація у Вікіпедії (і її підтвердив головний гідролог Вінницького регіонального УВР Юрій Гавриков), але яка на геопорталі поки значиться як "Без назви". І за пару хвилин після збереження результатів редагування ця назва була  вже у геопорталі «Водні ресурси України» у OpenStreetMap як фон, наприклад, для шару "Об'єкти гідрографії". Згодом, після верифікації, цю назву можуть використати розробники геопорталу вже для цієї річки в основному векторному шарі з гідрографією. Це - шлях для усіх, хто хоче долучитись до процесу редагування та наповнення цього геопорталу. 


В цілому зроблена велика робота, яка зможе консолідувати зусилля багатьох фахівців та вчених і стати справжнім інструментарієм для них та дозволити у порівняно стислі терміни створити та верифікувати інформацію Державного водного кадастру України у форматі відкритих даних.

 

Ідеатон "Системний аналіз ІТ-рішень"

Сьогодні на кафедрі системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (http://mmss.vntu.edu.ua/) Факультету комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ вдруге пройшов Ідеатон "Системний аналіз ІТ-рішень" для студентів 1-го курсу зі спеціальностей 124 - "Системний аналіз" та 126 - "Інформаційні системи та технології" (спеціалізація "Прикладні ІТ").

Участь взяли 5 команд у складі не більше 4 осіб, які між собою розділили ролі "ІТ-менеджер", "Системний архітектор", "Програміст" і "Дизайнер" (дехто їх поєднав в собі). Кожна команда придумала цікаве ІТ-рішення – у сфері громадського транспорту, медичної допомоги, благоустрою жителів м. Вінниці, економічній сфері та сфері найму на роботу. Студенти проаналізували сучасні аналоги, виявили їх недоліки, запропонували свої власні рішення у сфері автоматизації обробки даних з використанням сучасних ІТ та технічних засобів, які їх можуть доповнити. Значну увагу більшість команд приділили розробці можливого інтерфейсу програмних, у т.ч. мобільних, додатків, використанню ГІС-технологій (карт Google Maps) тощо. Було розроблено концептуальну UML-діаграму варіантів використання та схему взаємодії членів команди з різними «ролями». Більшість команд продумали як виходити на ринок та де брати на це кошти. Усі члени команди були співдоповідачами, активно відповідали на питання. Не все було ідеально у деяких проектах, що й вплинуло на їх диференціацію, хоча роботи, що посіли 1 і 2 місця, набрали практично однакову кількість балів і долю вирішило вже тільки те, як команди відповідали на питання. Пропорційно зайнятому місцю та своїй ролі у проекті усі учасники отримали оцінку з дисципліни «Вступ до фаху» для обох груп 2ІСТ-17б та СА-17б кафедри САКМІГ.

Членами журі були Мокін В.Б, професор, д.т.н. зі спеціальності 126, голова проектної групи з магістратури з цієї спеціальності у ВНТУ, к.т.н. зі спеціальності 126, доцент Ящолт А.Р. та аспіранти кафедри САКМІГ 2-го року навчання зі спеціальності 124 Дратований М. і Довгополюк С. 

В подальшому учасникам буде запропоновано подати тези на наукову конференцію студентів і викладачів, яку ФКСА ВНТУ буде проводити у березні 2018 року. А згодом вони можуть доопрацювати свої проекти, з урахуванням зауважень та ідей, які висловлювали члени журі у процесі обговорення проектів конкурсу, та взяти участь вже у міських, республіканських та міжнародних конкурсах (ідеатонах, хакатонах тощо). І хто-зна, може це стане їх майбутнім стартапом, який придбає Google за 150 млн. євро… А якщо – ні, тоді це - просто корисна практика командної роботи (в одній команді було, навіть, по двоє з різних груп зі спеціальностей 124 і 126) над їх першим серйозним ІТ-проектом. І набутий досвід ще стане в нагоді їм під час подальшого навчання та працевлаштування.

Системний аналіз впливу асфальтування автодоріг на стан атмосферного повітря у м. Вінниця у 2017 р.

 

30 листопада у приміщенні Вінницької міськради відбулось засідання робочої групи «Охорона атмосферного повітря» щодо розгляду ходу виконання плану-графіку на 2017 рік «Програми охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки». На цьому засіданні зав. каф. Мокін В.Б. зробив доповідь на тему «Системний аналіз впливу асфальтування автодоріг на стан атмосферного повітря у м. Вінниця у 2017 р.».

Аналіз був виконаний за методологією статті, опублікованої у 2011 році (http://dspace.nbuv.gov.ua/…/hand…/123456789/58112/Mokin.pdf…). Дані за 2017 р. були надані Вінницьким обласним лабораторним центром (ВОЛЦ). По 4-х показниках (оксид вуглецю (CO), ангідрид сірчистий (SO2), азоту діоксид (NO2) та пил) були побудовані дві поверхні на всю територію міста за усередненими даними за 28-31 березня та за період 9.08-8.11.2017 року, відповідно. Потім була побудована поверхня, що є різницею цих двох, у кольорах світлофора (зелений – повітря стало чистіше, червоний – брудніше). Заасфальтовані ділянки доріг на картах показані товстою чорною лінією.
Потім ще уздовж заасфальтованих ділянок доріг (передусім, уздовж 4-км-вої ділянки по вул. Немирівське шосе) було побудовано профілі зміни значень цих «різницевих» поверхонь (для покращення візуалізації дані наводились у мкг/куб. дм, а не у мг/куб. дм).

Аналіз показав що, по-перше, сумарне забруднення повітря у місті зменшилось, а по-друге, у місцях, де було проведено асфальтування, повітря стало чистішим, за винятком мікрорайону Вишенька (де ще триває ремонт на проспекті Космонавтів і це поки нівелює переваги асфальтування вул. Келецької). Водночас, забруднення центральної частини міста збільшилось, передусім, через ремонт Київського мосту. Важливо відмітити, що повний аналіз змін робити ще зарано - треба дочекатись, коли буде завершено ремонт Київського мосту і ремонт проспект Космонавтів, а тоді порівняти дані 2016 і 2018 років за відповідні місяці. 

Мокін В.Б. вніс ряд пропозицій для підвищення ефективності системи моніторингу атмосферного повітря у місті:

1) здійснювати моніторинг у більшій кількості точок;

2) встановити пости оперативного («он-лайн») моніторингу, щоб проаналізувати ситуацію уздовж доби і у різні дні тижня (буденні та вихідні);

3) уточнити розташування постів моніторингу, створити відповідний шар на мапі міста, створити, наповнювати і супроводжувати базу цих даних;

4) розміщувати результати спостережень у розділі сайту міськради про екологічний стан м. Вінниця (http://www.vmr.gov.ua/Branc…/Lists/Ecology/ShowContent.aspx…);

5) обчислювати поверхню значень інтегрального індексу забруднення атмосфери (з використанням досвіду нашої кафедри з розробки ГІС-засобів для побудови такого індексу для м. Кривий Ріг у 2012 р.). Члени робочої групи від ВОЛЦ підтримали пропозиції 1, 3 і 4. Члени робочої групи від Вінницької міськради підтримали ідею за п. 4. Інші пункти ще потребують окремого вивчення.

Побудову карт здійснив студент 2-го курсу спеціальності 124 – «Системний аналіз» нашої кафедри САКМІГ ФКСА ВНТУ Андрій Лебухорський під час виконання курсового проекту з дисципліни «Аналіз ГІС-засобами» (керівник КП - к.т.н., доц. Крижановський Є.М.).

1 тур Всеукраїнської Олімпіади з нарисної геометрії

КАФЕДРА САКМІГ (СЕКЦІЯ ІКГ)

запрошує студентів першого та другого курсів навчання прийняти участь  у

ПЕРШОМУ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ,

який відбудеться  6 грудня  2017 р. о 14.30  в ауд. 3203.

За довідками звертатись по тел. 26-63, або до викладачів секції ІКГ (ауд.3210).

 

З собою необхідно мати: 3 листи (формат А3), креслярський інструмент, конверт, запрошення.

16-а Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»

Сьогодні провідні наукові установи НАН України та Міносвіти і науки України спільно з міжнародними організаціями у сфері ІТ у Пущі-Водиці (м. Київ) провели перший день щорічної 16-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях», в якій я вже багато років є членом програмного комітету. Були цікаві доповіді по застосуванню у різних сферах сучасних інформаційних систем та технологій: технологій системного аналізу, когнітивних та онтологічних моделей, мультиагентних систем, систем підтримки прийняття рішень, різних інтелектуальних засобів, геоінформаційних технологій і технологій космічного моніторингу тощо. 
Демонструвався реальний практичний досвід та результати впровадження цих технологій на практиці. Були й теоретичні засади ІТ. Я зі своєю аспіранткою Оксаною Давидюк, яка поступила до мене у вересні 2017 року, запропонував новий напрямок – чітку формалізацію основних цілей Планів управління водними ресурсами, які є основою Водної рамкової директиви ЄС і найближчими роками повинні бути розроблені для усіх басейнів річок України, відповідно до підписаної Угоди про асоціацію з ЄС та вже прийнятих змін у Водний кодекс України. Наш підхід до формалізації основних цілей та зроблена на її основі чітка постановка задач, разом з екологічними та економічними критеріями та наявним у мене досвідом із розв'язання подібних задач, дозволить одразу знайти і теоретично оптимальні розв'язки поставлених задач, і технології захисту водних ресурсів, які реально їх забезпечать. Наша доповідь викликала цікаве і продуктивне обговорення піднятих питань.

Міжнародний Форум «Демократія даних»

Сьогодні у Вінниці пройшов Міжнародний Форум «Демократія даних» (http://www.e-demforum.org/). Були цікаві виступи експертів з різних країн Європи (Данії, Швейцарії, Польщі, України та ін.), присвячені проблемам обробки, візуалізації та забезпечення доступу громадськості до відкритих даних, у т.ч. великих даних, проблемам захисту персональних даних, проблемам електронної демократії та ін. Була можливість поспілкуватись з фахівцями, обговорити можливі напрямки співпраці у сфері e-democracy, e-gov та ІТ, взяти участь у роботі секцій. Я взяв участь у роботі секції "Демократичні процедури і використання публічних даних" - було цікаво почути про 10-річний досвід розвитку електронної демократії у Швейцарії, досвід останніх років у Києві та ін.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ — ВНТУ ОТРИМАВ ЛІЦЕНЗІЮ НА НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ІТ

Факультет комп’ютерних систем і автоматики http://inaeksu.vntu.edu.ua/ Вінницького національного технічного університету успішно пройшов процедуру ліцензування у МОН України зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології». Отже, ВНТУ одним із перших ВНЗ в Україні отримав право готувати фахівців з нової, введеної лише у лютому 2017 року, спеціальності з галузі ІТ. Зокрема, підготовку бакалаврів будуть здійснювати кафедра АІВТ зі спеціалізації «Інтелектуальні інформаційні системи» http://aivt.vntu.edu.ua/…/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D…/ та кафедра САКМІГ зі спеціалізації «Прикладні інформаційні технології» http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/#ictb . Підготовку магістрів зі спеціальності 126 буде здійснювати кафедра САКМІГ http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/#ictm.

Об’єктами діяльності цієї спеціальності є теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Студентів навчатимуть сучасним мовам програмування, технологіям створення програмних продуктів, зокрема баз даних та веб-систем, управлінню ІТ-проектами, технологіям «Інтернет речей», паралельних і хмарних обчислень, програмування мобільних пристроїв, бізнес-аналітики.Для студентів на факультеті КСА у 2017 роцівідкрита школа стартапів «SikorskyChallenge» міста Вінниці, проводяться різні конкурси, олімпіади та хакатони, є можливість брати участь у виконанні цікавих ІТ-проектів за оплату вже з першого курсу. ФКСА постійно бере участь у міжнародних проектах ООН, ОБСЄ, ЄС, зокрема в проекті MASTISза програмою Erasmus+ провідні фахівці факультету разом з європейськими колегами розробляють міжнародні стандарти з інформаційних систем рівня магістра та PhD.

Викладання здійснюватиме колектив викладачів, який за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» безумовно є найпотужнішим у Вінницькій області і не тільки. Ліцензію зі спеціальності забезпечують 4 доктори наук, більше десятка кандидатів наук, 7 міжнародних експертів ООН, ЄС та ОБСЄ у сфері ІТ, голови широко знаних в Україні та за її межами наукових шкіл – академік Мокін Б.І. та член-кор. АПНУ Квєтний Р.Н., причому проф. Квєтний як член Науково-методичної комісії МОН України відповідає за розробку державних освітніх стандартів нової спеціальності 126.  

Прес-центр ВНТУ http://impuls.vntu.edu.ua/index.php…

 

 

 

13-а нарада робочої групи щодо зниження ризику паводків та адаптації до зміни клімату (ООН, ОБСЄ, країни ЄС)

23 березня зав. кафедри САКМІГ Мокін В. Б. зробив доповідь на тему "Автоматизована система розрахунок водогосподарського балансу басейну і її практичне застосування" на 13-й нараді робочої групи щодо зниження ризику паводків та адаптації до зміни клімату (ООН, ОБСЄ, країни ЄС) - заключне засідання проекту "Зміна клімату і безпеку в басейні річки Дністер ", де було підсумовано багаторічну роботу експертів робочої групи України та Молдови за розрахунком водогосподарського балансу в басейні р. Дністер. У цій групі Мокін В. Б.  відповідав за весь процес автоматизації розрахунків. Результатом став реальний інструмент (веб-система: http://vb.dniester-basin.org/), протестований представниками урядів України та Молдови. Доповідь викликала ряд питань і дискусію між офіційними представниками міністерств екології України і Молдови. В результаті обговорення сторони дійшли висновку, що Україна все ж більше просунулася в ряді питань процесу впровадження Водної рамкової директиви ЄС.

 

 

Європейські BEST інженерні змагання EBEC у ВНТУ

Протягом тижня, починаючи з 13.03.2017 по 18.03.2017, у ВНТУ проводилися європейські BEST інженерні змагання EBEC. Взяти участь могли студенти будь яких курсів та спеціальностей ВНТУ, об'єднавшись у команду із 4 учасників. Команда могла обрати напрям: Case Study ("теоретики", створювачі стартапів) або Team Design ("практики", створювачі роботів).
Командою, що зайняла 3-тє призове місце в напрямі Case Study, стала "Дефольтний Льоха" (капітан Кавун Роман (2КН-14б), Дячук Андрій (2КН-14б), Лосенко Арсен (2КН-14б) та Рипюк Олександр (2КН-13б).
Учасники команди кожного дня протягом усього тижня презентували інженерні стартапи, зокрема їх унікальний прект "Агрогатор" - універсальна система збирання даних про ваш сад, їх аналізу та створення прогнозу. Серед показників були: значення температури, вологості, кислотності, освітленості, хімічний склад.
Також "Дефолтний Льоха" зайняла перше місце в додатковому творчому конкурсі серед команд обох напрямків, знявши найкращий фільм про Team Design.

На кафедрі САКМІГ завершився міжнародний тренінг під егідою ОБСЄ

22 грудня у Вінницькому національному технічному університеті завершився міжнародний тренінг під егідою ОБСЄ по роботі з веб-системою для автоматизації ведення, розрахунку і прогнозування з урахуванням змін клімату до 2050 року водогосподарського балансу басейну річки Дністер: http://vb.dniester-basin.org/ 
Ця веб-система була створена за допомоги викладачів і студентів нашої кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки у межах проекту ОБСЄ "Зміна клімату і безпеку в басейні річки Дністер" протягом 2016 року, . Вона реалізує методику, розроблену в Україні, та адаптовану до басейну Дністра експертами України, Молдови та Польщі за нашої ж участі протягом 2014-2015 рр.
У тренінгу взяли участь працівники Міністерства природних ресурсів Молдови, Апеле Молдовей (м. Кишинів) та Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів (м. Чернівці) Держводагентства України, серед яких є координатор від Молдови та системний адміністратор (і координатор від України) цієї системи. Користувачами будуть державні установи України та Молдови, які займаються моніторингом стану вод, гідрометеомоніторингом та управлінням водними ресурсами – всі, хто зацікавлений у довго- та короткостроковому прогнозуванні водогосподарського балансу, оптимізацією водокористування та управлінням водними екосистемами відповідно до міжнародних норм і директив.
Система є відомчою та доступною тільки авторизованим користувачам, але в ній передбачено, що частина ресурсів є доступною усім бажаючим. Тому на завершення семінару у навчальній лабораторії ВНТУ з інформаційних технологій системного аналізу була відпрацьована процедура узгодженого представниками обох країн надання доступу усім бажаючим до водогосподарських балансів, успішно розрахованих для ряду водогосподарських ділянок, та збережених в архіві. Протягом найближчих декількох місяців система буде працювати у тестовому режимі.

Студентська олімпіада з нарисної геометрії

КАФЕДРА САКМІГ (СЕКЦІЯ ІКГ) запрошує студентів першого та другого курсів навчання прийняти участь  у ПЕРШОМУ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇякий відбудеться  21 грудня  2016 р. о 14.30  в ауд. 3203. За довідками звертатись по тел. 26-63, або до викладачів секції ІКГ (ауд.3210). З собою необхідно мати: 3 листи (формат А3), креслярський інструмент, конверт, запрошення.

 

Представлення проекту ПРООН-ГЕФ "Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер"

21 листопада 2016 року в м. Київ в приміщені Міністерства екології та природних ресурсів України відбулось представлення проекту ПРООН-ГЕФ "Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер". Дану зустріч відвідав і Мокін В.Б. зав. каф. САКМІГ. 

Дана зустріч є продовженням ввідного семінару (Кишинів, 12 липня 2016 року). Основними завданням майбутнього проекту повинна стати реалізація Водної Рамкової Директиви в басейні р. Дністер; співпраця з гідроенергетичним сектором; розрахунок та впровадження водогосподарського балансу; відновлення малих річок, тощо.

Слід відмітити, що у технічному завданні заклали розвиток створеної нами веб-системи побудови та прогнозування водогосподарського балансу річок басейну Дністра в Україні, Польщі та Молдові, але із більшою деталізацією, що є дуже важливим при видачі дозволів на спецводокористування підприємствам з урахуванням міжнародних директив та угод, змін клімату та дотриманням вимог екологічної безпеки в регіоні.

 

Знаменна подія в системі управлінні водними ресурсами в Україні

Сталась знаменна подія в системі управлінні водними ресурсами в Україні - перехід від основних принципів управління, закладених ще в радянські часи, до європейських та світових принципів управління.

Прийнятий у 2-му читанні Закон України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34…) узаконив в нашій країні основні положення Водної Рамкової Директиви ЄС, у т.ч. необхідність розробки і виконання Планів управління річковими басейнами, Планів управління ризиками затоплення, статус Басейнових рад, узаконив статус гідрографічного та водогосподарського районування, що особливо приємно, оскільки таке районування нашої держави на основі складних багаторічних досліджень великої кількості картографічних матеріалів, даних спостережень та особливостей реалізації водної політики в усіх регіонах України було виконано саме д.т.н., проф.. кафв. САКМІГ Мокіним В.Б. та іншими вченими нашої НДЛ (науково-дослідної лабораторії) ЕДЕМ (екологічних досліджень та екологічного моніторингу) кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки ВНТУ спільно з нашими київськими колегами-географами та провідними фахівцями Держводагентства, але безпосереднє створення карти у форматі геоінформаційної системи та моделювання різних варіантів районування здійснювалось саме нашою НДЛ ЕДЕМ (http://www.sbs-envir.org/…/Guidance_on_Hydrographic_and_Wat…).

Саме НДЛ ЕДЕМ створило тематичні шари з цим районуванням на карті, яка додається.

Виставка технічних досягнень та лабораторної бази кафедр ВНТУ

4 жовтня в рамках Дня університет пройшла виставка технічних досягнень та лабораторної бази кафедр ВНТУ.

Зокрема, наша кафедра САКМІГ демонструвала ІВС на основі мобільних пристроїв та квадракоптер, які використовуються у навчальному процесі та науковій діяльності спеціальностей 124 - Системний аналіз та 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології.

На фото - аспірант Сергій Довгополюк.

 

Участь кафедри САКМІГ у нараді Вінницької ОДА, яка була присвячена системному аналізу та прогнозуванню балансу поверхневих, ґрунтових та підземних вод Вінницької області для забезпечення потреб водопостачання

3 жовтня відбулась чергова нарада у заступника голови Вінницької ОДА Василя Броварника, присвячена системному аналізу та прогнозуванню балансу поверхневих, ґрунтових та підземних вод Вінницької області для забезпечення потреб водопостачання (за участі начальника відділу водних ресурсів і ТЕБ Наталії Бедзь та провідного гідролога Юрія Гаврикова Вінницького регіонального упрводресурсів Держводагентства, начальника управління Департаменту екології та природних ресурсів ВінОДА Андрія Магери (Андрій Магера), заступника начальника Держеконіспекції Ігоря Осадчука (Игорь Осадчук), начальника Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури ВінОДА Сергія Волкова, головного інженера КП "Вінницяводоканал" Олега Шведова та мене як фахівця з системного аналізу складних систем та розробки водогосподарських балансів великих річок України - р. Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Прип'ять на замовлення Держводагентства та ОБСЄ). Завідувач кафедри САКМІГ, проф. Мокін В. Б. доповів та чітко показав які у нас є проблеми, яких даних моніторингу не вистачає і де їх взяти, які дані викликають сумнів і де можна взяти кращі, які були прогнози 5 років тому (з урахуванням змін клімату) і яка картина вирисовується зараз по факту, де у нас можуть бути резерви, на що ми можемо вплинути, а на що - наврядчи, та намітив 20 шляхів мінімізації проблеми, у т.ч. з використанням світового досвіду та сучасних досягнень вітчизняних вчених і фахівців. Далі була цікава дискусія по усіх питаннях. Василь Броварник все узагальнив і поставив нам задачу проводити подальші консультації, знайти дані, яких не вистачає, та розробити конкретні рекомендації місцевих органам влади (міськрадам і сільрадам) що робити зараз і в подальшому, щоб забезпечити жителів області водою достатньої кількості належної якості.

Завершився перший етап робіт зі створення міжнародної веб-системи для побудови водогосподарського балансу басейну річки Дністер та його прогнозування до 2050 року

Вчені кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету завершили перший етап робіт зі створення міжнародної веб-системи для побудови водогосподарського балансу басейну річки Дністер та його прогнозування до 2050 року, з урахуванням змін клімату, в межах проекту «Зміна клімату та безпека у Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі», який виконується Європейською економічною комісією ООН та ОБСЄ під егідою ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC), за фінансової підтримки Інструменту стабільності Євросоюзу та Австрійського агентства розвитку.

На попередніх етапах цього проекту за участі міжнародних експертів з України, Молдови та Польщі вчені кафедри САКМІГ під керівництвом доктора наук, професора Віталія Мокіна розробили методику побудови водогосподарського балансу басейну транскордонної річки Дністер та створили комп’ютерну програму для виконання усіх розрахунків за нею. Програма впроваджена в Україні (у Державному агентстві водних ресурсів України та його Дністровсько-Прутському басейновому (ДП БУВР, м. Чернівці), Львівському, Івано-Франківському, Тернопільському, Хмельницькому, Вінницькому та Одеському управліннях водних ресурсів, тобто усіх областей України, розташованих у басейні Дністра) та у Молдові (Апеле Молдовей (це – аналог Держводагентства України), у Гідрометцентрі та в Академії наук Молдови). Викладачі ВНТУ провели навчання роботі з програмою у м. Кишинів. Випробування були успішними, але довели необхідність створення веб-версії системи для більш зручного обміну даними моніторингу.

В басейні Дністра – десь третина водогосподарських ділянок, де частина водозбору розташована в Україні, а частина – у Молдові і тому для побудови балансу спочатку потрібна консолідація даних обох країн. На засіданні робочої групи ОБСЄ у Києві у квітні 2016 року за участі представників урядів України і Молдови, де модератором був Віталій Мокін, було затверджено технічне завдання на цю веб-систему, затверджена кандидатура її системного адміністратора (працівник ДП БУВР, Чернівці) та його помічників (офіційних представників урядів України (Київ) та Молдови (Кишинів)), затверджені регламенти та алгоритми наповнення і обробки даних системи, системного адміністрування. Передбачено і дещо більший у порівнянні з локальною версією функціонал щодо побудови коротко- та довгострокових прогнозів балансу за різних сценаріїв змін продуктивних сил в басейні. Передбачено і варіант даних у відкритому доступу для широких верств населення. На даний момент вже систематизовано усі дані, сформована оптимальна база даних, визначено ролі та права доступу користувачів щодо усіх даних системи.

На другому етапі (до кінця липня) буде створена пілотна версія цієї веб-системи. Її також створюють викладачі та студенти кафедри САКМІГ ВНТУ у галузі 12 – Інформаційні технології.

Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення. Охорона водойм від забруднення стічними водами"

25 червня у м. Кілія Одеської області завершилась науково-практична конференція із міжнародною участю “Вода: проблеми та шляхи вирішення. Охорона водойм від забруднення стічними водами».

На цій конференції зав. каф. САКМІГ Мокін В.Б. виступив з доповіддю на тему «Програмно-інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень для вирішення проблем з управління водними ресурсами і водним господарством регіону».

В межах цієї ж конференції 22 червня керівництво Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України вручило Мокіну Віталію Борисовичу нагороду – диплом «Еколог року-2016» за результатами його роботи у цій раді протягом усієї її каденції, яка добігає кінця, на посадах Голови Комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції, Голови Комісії з впровадження інформаційних технологій у систему управління довкіллям та природокористуванням, заступника з питань управління водними ресурсами голови Комітету з питань управління відходами та ресурсами, члена Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи та члена Комісії по Програмі "Горизонт 2020", у т.ч. за проведення Міжнародних конкурсів найкращих робіт з комп'ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів та іншу громадську освітню, наукову та експертну діяльність.

Захист дипломних робіт зі спеціальності 7.05010105 - Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Відповідно до навчального графіка, захист проводився 14 червня 2016 року. До захисту було допущено чотири особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою «Спеціаліст». Тематика дипломних робіт повністю відповідала спеціальності 7.05010105. Роботи були присвячені розробці аналітичних інформаційних систем і програм з використанням сучасних баз даних, веб-технологій, додатків мобільних пристроїв, ГІС-технологій та інших інформаційних технологій, а також створенню систем комп’ютерного мобільного екологічного моніторингу.

Розробка комп’ютерних програм та методик обробки даних екологічного моніторингу проводилась з використанням новітніх технологічних та наукових досягнень, а також згідно останніх інструктивних і нормативних документів і правил галузі.

Усі дипломні роботи були присвячені важливим проблемам, пов’язаним з автоматизацією обробки просторово-розподілених даних та даних екологічного моніторингу, а їх результати будуть використані у реальній роботі підприємств, екологічних державних і громадських установ чи у науковій діяльності або у навчальному процесі. Одна дипломна робота має акт впровадження отриманих результатів у Вінницькому обласному Гідрометцентрі. Також, результати усіх робіт рекомендовані до впровадження і будуть використовуватись у навчальному процесі спеціальностей як 7.05010105, так і 8.05010105.

 

Результати усіх 4-х дипломних робіт доповідались на наукових конференціях, причому деякі —  на 3-х, у т.ч. 2-х міжнародних, конференціях, а результати 3-х дипломних робіт опубліковані у різних виданнях, у т.ч. у збірці наукових праць Національної академії наук України (м. Київ). Одна робота перемогла на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць у номінації «Застосування ІТ в гідрометеорології» (м. Одеса), а інша —  у Хакатоні Вінницької міськради.

В усіх роботах окремі розділи або вся дипломна робота розроблені з використанням САПР, ГІС, СУБД. Студенти-дипломники проявили високу теоретичну підготовку та добре володіння практичними навичками використання інформаційних технологій у галузі комп’ютерного економічного та екологічного моніторингу, засобами математичного аналізу, обробки даних, моделювання та методами наукових та інженерних досліджень.

Інтерв'ю Мокіна В.Б. у передачі «Вінниця в часі» на Вінницькому обласному державному телебаченні (ВДТ-6)

2 червня 2016 року Мокіна В.Б запросили на розмову до Андрія Орленка у його передачу «Вінниця в часі» на Вінницькому обласному державному телебаченні (ВДТ-6).

Віталій Борисович був запрошений як експерт проектів ООН, ОБСЄ та ЄС, а також як завідувач кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/) факультету комп'ютерних систем і автоматики (http://inaeksu.vntu.edu.ua/) Вінницького національного технічного університету.

Піднімали питання проблем євроінтеграції України в ЄС, проблеми моніторингу довкілля в Україні, проблеми управління водними ресурсами та що гарного вже зроблено в Україні з цих питань, зокрема, у Вінниці - колективом науковців та студентів моєї кафедри САКМІГ. Приділили також увагу відношенню до наших вчених-експертів за кордоном.

Переглянути відео

 

​День Південного Бугу

18 травня розпочалось святкування Дня р. Південний Буг (деталі - нижче).

Мокін В.Б. привітав присутніх на цьому заході із святом. Розповів про ті цікаві і важливі дослідження, які викладачі нашої кафедри САКМІГ спільно зі студентами нашого Вінницького національного технічного університету здійснювали разом із фахівцями БУВР р. Південний Буг. Про ті інформаційні системи моніторингу стану вод та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами, які були нами розроблені спочатку для цієї нашої річки, а потім – впроваджені і для більшості інших великих річок України, а також і в інших країнах світу.

Проінформував про ті спеціальності, на які ми набираємо у цьому році абітурієнтів на факультеті Комп’ютерних систем і автоматики ВНТУ (http://inaeksu.vntu.edu.ua/page/fieldsofstudy): «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (у т.ч. на спеціалізацію нашої кафедри САКМІГ – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», де ми якраз і будемо вчити створювати вище згадані інформаційні системи). Усім бажаючим вручив інформаційні матеріали «Абітурієнту» про наші спеціальності та про наш факультет.

На самому заході мені особливо сподобались малюнки дітей, присвячені басейну р. Південний Буг, авторам яких в.о. начальника ВРУВР Ірина Войтюк вручала грамоти і призи. В усіх цих малюнках була цікавою не стільки майстерність виконання (звичайно, у кожного – свій рівень, в залежності від віку – це 7 чи 13 років), скільки - певна ідея. Чи-то екосистема річки зі збалансованим розвитком, який вони хотіли б бачити, чи-то екологічні проблеми та їх наслідки, навіть, зображення дитини зі сльозами на очах як реакції на певні негаразди. Все це показує глибоке розуміння існуючих проблем, їх впливу на суспільство та напрямків їх подолання (навіть, якщо проектувати композицію та/чи реалізовувати її допомагали батьки).

 

Результати XXIII Всеукраїнської комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”

У Фізматгімназії № 17 м. Вінниці завершилась XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”.
Переможці отримали багато цінних призів. Особливо вразив учень 11-го класу ФМГ № 17 (на фото з учнями він – у темному костюмі) – він є призером Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики, а на цій олімпіаді став переможцем з фізики. Справжнє підтвердження фундаментальності його знань та рівня підготовки у ФМГ № 17. На фото – команда ФМГ № 17, яка посіла 2-ге командне місце у загальному командному (комплексному) заліку, але 1 місце – з інформатики. Я запросив їх вступати до нас у Вінницький національний технічний університет. У нас на Факультеті комп’ютерних систем і автоматики якраз здійснюється набір на такі спеціальності галузі 12 – інформаційні технології:
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізації «Інформаційно-комп’ютерні технології» (http://aivt.aluxe.me/ua/abiturientu/), яку готує кафедра АІВТ, та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/), яку готує моя кафедра САКМІГ);
124 – Системний аналіз (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/), яку теж готує кафедра САКМІГ.
Переможцем же стала команда з м. Харків.

XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”

30 квітня 2016 року у Фізматгімназії № 17 м. Вінниці розпочалась XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”. Були присутні команди з 8-11-х класів 12 навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, шкіл) України (Вінниця, Київ, Харків та ін.), які є призерами предметних олімпіад з фізики, математики та інформатики всеукраїнського рівня. 
Я привітав учасників та організаторів цих змагань від імені Вінницького національного технічного університету. Відзначив, що наш університет є флагманом освіти у нашому регіоні, зокрема саме у нас регулярно проводиться півфінал чемпіонату світу з програмування та саме у нас проводиться підготовка усіх спеціальностей ІТ-галузі. Університет відомий своїми випускниками - якраз присутнім на заході головним його організатором Олександром Георгійовичем Домбровським, який закінчив факультет нашого університету, який нині має назву комп’ютерних систем і автоматики (КСА) .
При цьому, наприклад, у спеціалізації «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», яку готує наш факультет КСА, навчають як управляти безпілотними літальними апаратами. Для того, щоб розрахувати і реалізувати точну траєкторію польоту квадракоптера, потрібні досить значні знання в галузі якраз фізики, математики та інформатики.
Відзначив, що відкриття олімпіади символічно збігається з 100-річчям з дня народження батька теорії інформації Клода Шеннона, який саме поєднав знання з математики, фізики та заклав основи інформатики, запропонувавши ряд технічних рішень та основ теорії інформації та зв’язку, що використовуються і по-сьогодні. І, можливо, у залі присутні нові Клоди Шеннони, яким вдасться в майбутньому нові подібні звершення.
Побажав усім творчих успіхів та щоб переміг достойний.
На початку заходу виступив народний депутат Верховної ради України Олександр Домбровський, який привітав усіх присутніх, відзначив необхідність розвитку науки і техніки, про те, що він бачив на виставці у Ганновері, з якої він щойно повернувся, про необхідність того, що слід розвивати потенціал власних фахівців і науковців та створювати їм умови, щоб вони, у свою чергу, розвивали потенціал України, а не інших країн світу. Після цього він офіційно відкрив олімпіаду.
Також, звучали привітання представників департаментів освіти Вінницької ОДА та міськради, членів журі та організаторів олімпіади, у т.ч. директора ФМГ № 17 Валентини Михайлівни Нестюк та головного ініціатора та організатора цієї олімпіади, яким є Юрий Пасихов – людини, без якої ця олімпіада ніколи б не з’явилась і не проводилась, у т.ч. у цьому році.
Для учасників заходу був гарний концерт.
Команди приступили до змагань. Підведення підсумків відбудеться 3-го травня.

Кафедру КЕЕМІГ перейменовано

Кафедра комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) з 14 квітня 2016 року змінила назву на Кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) відповідно до рішення Вченої ради ВНТУ, протокол №11 від 14 квітня 2016 року та наказу ректора №95 від 14 квітня 2016 року.

Перемога на конкурсі студентських робіт

Студент групи О-14 Павлов В. С. (наук. керівник - Скорюкова Я. Г.) прийняв участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурса студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який проводився в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 

За результатами ІІ-го туру Конкурсу в березні 2016 р. в НТУ “ХПІ” він отримав диплом 1-го ступеня.

Вітаємо Павлова В.С. та його наукового керівника Скорюкову Я. Г.

 

Ще одна стаття наших викладачів у Scopus!

Вітаємо завідувача кафедри КЕЕМІГ, професора Мокіна В.Б. та аспірантку цієї ж кафедри Вуж Т.Є. з публікацією їх статті "Control and minimization of allergenic plants impact on bronchial asthma morbidity, based on spatial-temporal data model" (http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2478653) у виданні, яке входить в усі найвідоміші міжнародні наукометричні бази виданьScopus, Web of Science, Google Scholar та ін.

Запрошуємо до вступу на нову спеціальність

Запрошуємо до вступу на нову спеціальність 124 – «Системний аналіз» галузі 12 – «Інформаційні технології», яку у Вінницькій області готує тільки наш університет. Системні аналітики, у т.ч. бізнес-аналітики, системні архітектори, бізнес-архітектори, консультант-аналітики, фахівці з консолідування інформації, виконують провідні ролі у підприємствах та установах і входять до ТОП-списку найбільш високо оплачуваних фахівців ІТ-сектору. Їх основною задачею є забезпечення взаємодії із замовником та виконавцями, розроблення концепції інформаційної системи, технічного завдання на неї, проектування та оптимізація архітектури, координування усіх робіт зі створення систем, їх тестування та впровадження. У підприємствах та установах будь-якого, а не тільки ІТ-сектору, системні аналітики здійснюють консультування керівників з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, технологічної, технічної, експертної діяльності.

Вони виконують аналіз ринку, створення та ведення CRM-систем, оптимізацію на їх основі маркетингу продажів, обслуговування клієнтів тощо, виконують фінансовий, асортиментний, геомаркетинговий аналіз та ін. Для цього треба знати сучасні технології обробки та аналізу інформації, створення програмних продуктів та інформаційних систем, у т.ч. систем E-GOV, працювати з веб-сервісами тощо. За основу було взято навчальний план НТУУ «КПІ». У ВНТУ є своя потужна наукова школа з розробки моделей процесів та систем автоматичного та автоматизованого керування ними, на випусковій кафедрі http://mmss.vntu.edu.ua/ працюють відомі в ІТ-сфері як в Україні, так і за кордоном вчені, що є й експертами проектів ООН, ЄС та ОБСЄ. В кожній області України ними впроваджено та використовується по декілька різних інформаційних систем.

У Вінницькому технічному ліцеї завершився ІІ Міський турнір «Математичні бої»

30 жовтня у Вінницькому технічному ліцеї 18 команд зі шкіл міста Вінниці, у т.ч. 5 команд з Фізмат-гімназії № 17 та команди з Технічного ліцею, Ліцею № 7, Гуманітарного ліцею № 1, загальноосвітніх шкіл № 3, 6, 12, 14, 16, 18, а також з Тиврівського ліцею-інтернату, два дні змагались у розв’язанні математичних задач. Команди змагались у старшій (10-11 класи), середній (9 клас) та молодшій (7-8 класи) лигах. Змагання проходять у вигляді дискусії: доповідач з однієї команди, опоненти з іншої і журі, яке ставить оцінки обом. Було цікаво спостерігати за баталіями, які розвернулись у фіналі старшої ліги.
У старшій лизі переможцями виявились одна з команд Фізмат-гімназії № 17 (на фото) та команд з Вінницького технічного ліцею. Переможці отримали призи від народного депутата України Олександра Домбровського. 
Головний організатор змагань – вчитель математики Технічного ліцею, колишній випускник нашого Вінницького національного технічного університету Ігор Клочко.
Я виступив на урочистостях з нагоди завершення конкурсу та закликав учасників змагань поступати на відкриту на нашій кафедрі КЕЕМІГ ВНТУ нову спеціальність 124 – «Системний аналіз» галузі 12 – «Інформаційні технології» (старий шифр – напрям бакалаврату 6.040303). Адже саме вона потребує значної математичної підготовки, але дозволяє досягти на її основі великих успіхів в обробці даних, прийнятті оптимальних рішень, створенні потужних аналітичних інформаційних систем. Жоден успішний проект чи підприємство зараз не обходиться без аналітика, який визначає політику компанії, впровадження стартапу чи продукції тощо (більш докладно про це див. на сайті кафедри КЕЕМІГ:http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/entrant-home-ua).

 

Успіхи випускників кафедри КЕЕМІГ

Кафедра КЕЕМІГ завжди рада успіхам наших випускників.

Представляємо Вам новий веб-сервіс від випускника нашої кафедри зі спеціальності "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" Івана Мурзака (Ivan Murzak ), який від створив разом зі своїми друзями. Просим підтримати його на Google Play. Поки сервіс доступний тільки англійською, але вони працюють і над українською локалізацією.

Деталі тут: «Не забудь купить хлеба»: приложение Capitan для создания списков покупок от украинских разработчиков получило признание Mashable и вышло в топ Product Hunt

12002125_1185268328166957_936370996516457132_n

Професор Мокін В.Б. про проект ОБСЄ «Зміна клімату та безпека в басейні р. Дністер»

20 жовтня у м. Кишинів у межах проекту ОБСЄ «Зміна клімату та безпека в басейні р. Дністер» ми з Андрієм Ящолтом провели тренінг з питань розрахунку водогосподарського балансу в басейні Дністра, в якому взяли участь провідні фахівці з установ та відомств Молдови, що займаються управлінням водними ресурсами: Міністерства екології, Агентства «Апеле Молдовей» (молдавський аналог Держводагентства України) та Басейнового водогосподарського управління, Державної гідрометеорологічної служби, Інституту екології та географії АН Молдови, Інституту геології та сейсмології АН Молдови та Проектного інституту «Аквапроект». Ми навчили фахівців користуватись нашою комп'ютерною програмою для розрахунку водогосподарського балансу в басейні Дністра та його прогнозування на період до 2050 р. Програма реалізує методологію, розроблену нами спільно з іншими експертами проекту (д.г.н. Василь Гребінь із КНУ, доц. нашої кафедри КЕЕМІГ ВНТУ Євген Крижановський) та обробляє дані, зібрані майже протягом двох років експертами проекту ОБСЄ з України (Віра Балабух, УкрНДГМІ та ін.), Молдови (Герман Беженару, Орест Мельничук, Анатолій Завадський та ін.) та Польщі. Програма отримала схвальні відгуки. Ми відповіли на усі запитання молдовських колег, обговорили перспективу розвитку цієї системи. Аналогічну програму наші молдовські колеги хочуть тепер мати і по басейну Дунаю.

 

21 жовтня ми з Андрієм Ящолтом займались інсталюванням нашої комп'ютерної програми для автоматизованого розрахунку водогосподарського балансу в установах Молдови: Агентство «Апеле Молдовей», Басейнове водогосподарське управління та Держгідрометслужба. У кожній тепер є комп’ютер чи комп’ютери та підготовлені фахівці, які можуть проводити усі розрахунки. Також обговорили перспективу відомчої взаємодії з обміну даними з провідними фахівцями кожної установи (учора ми зустрічались тільки з представниками установ – сьогодні представництво було ширшим).
Я і голова нашої делегації ОБСЄ від України провели зустріч з директором Агентства «Апеле Молдовей», який запевнив нас, що він бачить перспективу та практичну цінність задачі прогнозування водогосподарського балансу (раніше він очолював Басейнове управління) і що він цікавився усіма етапами її розв'язання з боку Молдови під час виконання проекту та збирання для нього необхідних даних. Я, у свою чергу, поділився провідним досвідом України з розв’язання цього питання щодо проведення водогосподарського районування України (2012 р.), розробки методики побудови водогосподарського балансу та її апробування на внутрішньоукраїнському басейні р. Південний Буг (2013 р.). Та і нинішня задача з адаптування цієї методики до транскордонного басейну Дністра (2014-2015 рр.) теж була внесена саме Держводагентством України як пріоритетна задача України у проекті ОБСЄ (Молдова, до речі, одразу це підтримала). Також, під час зустрічі була приділена увага подальшим крокам уряду Молдови з вирішення цієї проблеми, у т.ч. шляхом імплементації результатів проекту ОБСЄ, питання транскордонного обміну даними з Україною та питання законодавчого затвердження необхідності побудови цього балансу. Я звернув увагу, що в Україні зараз, згідно чинних інструкцій, дозвіл на водокористування видається тільки на основі попередньої побудови такого балансу для відповідної ділянки річки, щоб уникнути неконтрольованих водозаборів, що у меженний період можуть призвести до загибелі водних екосистем на окремих маловодних ділянках.

У Кишиневі 22 жовтня пройшло 11-те засідання Робочої групи зі зниження ризику повеней та адаптації до змін клімату за участі представників Європейської економічної комісії ООН, Програми розвитку ООН, ОБСЄ, країн ЄС, ENVSEC, України та Молдови. Я зробив доповідь на тему «АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР И ЕГО ПРОГНОЗА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА», де підвів підсумки нашої дворічної роботи та тренінгів, що провели у Кишиневі протягом 20-21 жовтня 2015 року, та взяв участь у роботі груп та в обговореннях.

Завідувач кафедри КЕЕМІГ, д.т.н., професор Мокін В.Б.

 

 

 

Перемога команди студентів ВНТУ «EcoSoft» на Хакатоні Вінницької міськради «Вінниця – розумне місто»

Перемога команди студентів ВНТУ «EcoSoft» на Хакатоні Вінницької міськради «Вінниця – розумне місто» (http://appclub.im/events/details/11050), який завершився сьогодні у приміщенні зали засідань ВМР. Капітаном нашої команди є Богдан Собко – студент спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» напряму «Комп’ютерні науки» кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) ВНТУ (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/entrant-home-ua). Це – вже другий Хакатон, який проводить Вінницька міськрада за тематикою питань, корисних для вінничан, які треба вирішити за 24 години. І вже вдруге команда нашої кафедри КЕЕМІГ є серед переможців.
Команда розробила веб-сервіс, який дозволяє визначати комплексний екологічний ризик у заданій точці міста (наприклад за GPS-координатами користувача), який враховує напрям і силу вітру, визначає які фактори забруднення атмосферного повітря можуть впливати на Вас і з якою силою (автостради, стаціонарні джерела викидів, сміттєзвалища, паління листя тощо). Інформація береться з відкритих веб-ресурсів (метеодані, місця розташування об’єктів на Google Maps та ін.), але її можна доповнювати і самотужки просто зі смартфона чи ноутбука. Для цього передбачено режим «Громадський екоінспектор». Наповнення системи може бути заохочено у межах чергового Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля серед учнів та студентів (номінація «Найкраще інформаційне наповнення»), який вже 5 разів організовувала теж наша кафедра.
Іншими учасниками команди є студенти бакалаврату «Комп’ютерні науки»: розробка алгоритму автоматизації процесу визначення об’єктів, які потрапляють в сектор впливу вітру на користувача, на етапі проектної підготовки рішення (у самому Хакатоні він участі не брав) – Олександр Крилик (4-й курс), створення та автоматизація обробки мережевої бази даних – Олександр Дикий (4-й курс), створення веб-сайту, розробка інтерфейсу та автоматизація обробки дій користувачів – Юрій Погорелюк (2-й курс). Допомагав із веб-дизайном системи та дизайном інтерфейсу студент напряму «Програмна інженерія» ВНТУ – Андрій Андрієв (2-й курс).
Переможці отримали призи від спонсорів конкурсу – компаній Київстар, Win Interactive, Delphi, Вінницької міськради та ін. Але найбільш цінним є набутий досвід командної роботи та можливість розкрити себе під час розв’язання цікавої задачі.
Роботу над удосконаленням веб-сервісу планується продовжувати, зокрема це буде робити Богдан Собко у межах свого дипломного проектування. 
Цим веб-сервісом вже зацікавились громадські природоохоронні організації Вінниччини. Планується залучати до наповнення та розвитку сервісу і аспірантів та студентів-екологів нашого університету.

 

Атестація аспірантів на кафедрі КЕМІГ

13 жовтня відбувалась атестація аспіранта Дзюняка Д.Ю., який навчається 3-й рік з відривом від виробництва за спеціальністю 01.05.02 – 

«Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Ведеться робота над дисертацією. Було розроблено новий метод та технологію розв’язання задачі моніторингу та прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту. Технологія основана на використанні мобільних пристроїв для спостереження за станом атмосферного повітря та за джерелами його забруднення. Для обробки даних використовуються сучасні інформаційні технології (веб- та ГІС- технології). Було удосконалену методологію побудови універсальної інформаційно-вимірювальної системи оперативного екологічного моніторингу, створено реальний прототип та проведено успішні випробування на вулицях м. Вінниці.

Дисертація готова на 85 відсотків. Перший розділ готовий на 95%, другий на 70%, третій – 95%, четвертий – 85%.

Готується впровадження результатів у громадській організації НГО «Зелений КІТ» та ПП «ІнтерЕко».

Публікація статей.

1.     Подано до друку статтю «Метод та технологія моніторингу стану атмосферного повітря за допомогою універсальної інформаційно-вимірювальної системи з використанням мобільних пристроїв» в журнал «Наукові праці ВНТУ».

2.     Подано до друку статтю «Побудова універсальної інформаційно-вимірювальної системи оперативного екологічного моніторингу з використанням мобільних пристроїв» в журнал «Вісник ВПІ».

3.     Готується стаття у фаховий журнал "Науковий вісник НГУ" (SCOPUS)  за результати досліджень забруднення атмосферного повітря м. Кривий Ріг.

4.     Проаналізувавши європейські моделі поширення забруднення у атмосферному повітрі (TAPM, SOSE та ін.) готується стаття по результатам удосконалення та адаптації цих моделей до українських умов.

Виступи на конференціях з публікацією матеріалів доповідей.

1.     Подано матеріали тез «Інформаційно-вимірювальні системи для ідентифікації параметрів моделі забруднення атмосферного повітря автотранспортом з використанням мобільних пристроїв та  фотометричних, у т.ч. лазерних, пристроїв і систем» на конференцію «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах». Найкращі тези будуть рекомендовані до опублікування у журналі SPIE (SCOPUS).

2.     Було прийнято участь у конференції «XLIV Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 11—13 березня 2015» та опубліковано тези доповіді «Практична реалізація сучасної мобільної системи веб-моніторингу та експрес-аналізу стану повітряного середовища»

3.     Було прийнято участь у конференції «XIV Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: 5-9 жовтня 2015 р.» та опубліковано тези доповіді «Технологія оперативного екологічного моніторингу стану повітряного середовища та пересувних джерел його забруднення».

4.     Було прийнято участь у конференції «V-й Всеукраїнський з’їзд екологів із міжнародною участю, 23-26 вересня 2015 р.» та опубліковано тези доповіді «Практична реалізація мобільної аналітичної комп’ютерної системи моніторингу стану атмосферного повітря з підсистемою веб-аналізу та виведення даних на геопортал».

5.     Було прийнято участь у конференції «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 23-26 квітня 2015 року» та опубліковано тези доповіді «Мобільна аналітична комп’ютерна система для оперативного моніторингу стану атмосферного повітря міста».

Науково-методична та педагогічна робота.

1.     Проводив  лекційні заняття з дисципліни «Екологічна кібернетика» для студентів-екологів.

2.     Взяв участь у роботі журі ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (згідно наказу ректора ВНТУ від 27 лютого 2015 року № 51).

3.     Був консультантом дипломної роботи Бондалєтова К. О. «Розробка програмно-технічного забезпечення універсальної мобільної аналітичної комп’ютерної системи оперативного екологічного моніторингу», за спеціальністю 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 2015 р.

Підготовка та складання іспитів.

 

Складено іспит із спеціальності на оцінку «добре».

 

Skype-семінар у межах виконання проекту ОБСЄ

20 серпня пройшов Skype-семінар у межах виконання проекту ОБСЄ, присвяченого оптимізації управління водними ресурсами басейну р. Дністер з урахуванням зміни клімату, за участі представників ОБСЄ, Молдови (Гідрометцентру Молдови та Апеле Молдовей (це - аналог Держводагентства України у Молдові) та експертів проекту від України (зав. каф. КЕЕМІГ Мокіна Віталія Борисовича та доц. каф КЕЕМІГ Крижановського Євгенія Миколайовича).

Зустріч була присвячена обговоренню результатів тестування розробленої Мокіним В.Б. та Крижановським Є. М. комп’ютерної програми для автоматизованої побудови водогосподарського балансу на заданих ділянках у заданий рік у басейні р. Дністер з метою оптимізації процесу водокористування у басейні. Весь минулий рік Україна, Молдова та Польща збирали дані для цієї програми. Розробниками було оброблено і запрограмовано алгоритми, частина яких була відпрацьована у 2012 році на басейні р. Південний Буг. Цей проект складніший через транскордонність басейну. Все літо програму тестували в Україні та Молдові.

Раніше розробникам (копія – в ОБСЄ та Держводагентство України) надійшли листи з коментарями від українських користувачів з управлінь водними ресурсами зі Львова, Івано-Франківська, Тернополю, Чернівців, Хмельницького, Вінниці та Одеси. Дійшла черга до користувачів з Молдови. В цілому усім користувачам програма подобається, але було внесено ряд пропозицій щодо удосконалення її інтерфейсу та мультиплатформенності. Адже, Молдова планує її впровадити не тільки в столичних управліннях, а й у районних. Крім того, на одностайне прохання користувачів обох країн, ОБСЄ планує організувати тренінг, який розробники програми проведуть для них по роботі з програмою. Тренінг відбудеться цієї осені у Кишиневі напередодні підведення підсумків по усьому проекту в цілому.

Засідання Науково-технічної ради (НТР) Басейнової ради Південного Бугу.

21 липня у м. Вінниці пройшло чергове засідання Науково-технічної ради (НТР) Басейнової ради Південного Бугу. Нагадую, що я очолюю цю раду з часу її створення у 2009 році. До неї входить заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів р. Південний Буг, яке розташовано у м. Вінниці, та керівний склад і провідні фахівці управлінь водних ресурсів областей, на території яких розташований басейн р. Південний Буг: Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської. Також, у засіданні взяла участь заступник начальника Департаменту екології та природних ресурсів у Кіровоградській області.
Метою засідання було обговорення ключових актуальних проблем та формування порядку денного Басейнової ради Південного Бугу, яка моє пройти восени у м. Хмельницький.
Я зробив доповідь на тему «Основні проблеми системи моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Південний Буг», приділивши увагу, в першу чергу, порівнянню показників, які вимагає спостерігати Водна Рамкова Директива ЄС, з тими, які реально спостерігаються в басейні. Навів результати аналізу якості води за концентрацією фосфатів у створах усієї річки Південний Буг у 2014 р. за методикою, розробленою у межах україно-шведського проекту та викладеною у Плані управління річковим басейном Південного Бугу (ПУРБ ПБ), вперше презентованому на минулому засіданні нашої ради. Охарактеризував проблеми, про які наголошував ще у 2011 р., пов’язані з тим, що і досі не усі групові скиди зворотних вод достатньо відслідковуються наявною спостережною мережею, принаймні за даними ПУРБ ПБ. А також, відзначив необхідність обміну даними з іншими суб’єктами системи екологічного моніторингу та контролю, наприклад з Держекоінспекцією, яка вимірює якість поверхневих вод на 500 м вище і на 500 м нижче скиду вод підприємств. Також ще вніс ряд інших пропозицій. В обговоренні доповіді член ради з Кіровоградської області висловила зауваження, що у них спостережна мережа зазнала змін з 2011 р. і тепер значно краще відслідковує скиди зворотних вод – вона обіцяли надати ці дані.
Також, я зробив доповідь про результати ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (http://ecomon.vntu.edu.ua/), серед членів журі якого були 3 члени нашої НТР, а Держводагентство було серед організаторів конкурсу.
Обидві ці мої доповіді рекомендували заслухати на Басейновій раді.
Потім заслухали представників усіх 6 управлінь водних ресурсів – які в кого є проблеми з управлінням водними ресурсами та господарством і який є позитивний досвід їх вирішення. Підтримали пропозицію Одеського управління щодо проведення експедиції з дослідження стану гідротехнічних споруд Савранського водосховища та обсягів стоку р. Південний Буг нижче нього. Я зауважив, що в наш час доцільним було б не нові рейки встановлювати, а знайти спонсорів і встановити автоматичний гідропост для постійного спостереження за рівнем води з виведенням даних на сайті обласного та/чи басейнового управління для доступу до них широкої громадськості. А, згодом, додав, що такий пост було б доцільно встановити на р. Південний Буг і нижче (а, насправді, краще, і вище - теж) Олександрівського водосховища, де постійно є проблема з маловоддям у літній період, щоб завжди усі знали, яка там ситуація і могли робити її прогноз та шукати рішення з поліпшення ситуації.
Засідання НТР пройшло, як завжди, дружньо та конструктивно

 

У ВНТУ відкрито новий напрям підготовки бакалаврів 6.040303 - "Системний аналіз"

Акредитаційна комісія Міносвіти і науки України" (протокол № 117 від 30 червня 2015 року - http://ak.gov.ua/Protocols/117/ACU_Protocol117.rar) затвердила відкриття нового напряму підготовки бакалаврів 6.040303 - "Системний аналіз" у ВНТУ (на базі нашої кафедри КЕЕМІГ) та акредитацію спеціалітету 7.05010105 - "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" з ліцензованим обсягом 10 місць (нагадуємо, що рішенням цієї комісії № 115 від 31 березня 2015 р. на базі кафедри КЕЕМІГ ВНТУ була відкрита магістратура зі спеціальності 8.05010105 - "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" з ліцензованим обсягом 15 місць http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/prot%20115.rar).

Запрошуємо абітурієнтів до вступу!"

 

Захист дипломних робіт студентів зі спеціальності 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

   25 червня 2015 року пройшов захист дипломних робіт студентів зі спеціальності 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Роботи були присвячені розробці аналітичних інформаційних систем і програм з використанням сучасних баз даних, веб-технологій, додатків мобільних пристроїв, ГІС-технологій та інших інформаційних технологій, а також створенню систем комп’ютерного мобільного екологічного моніторингу. Усі дипломні роботи були науково-дослідними, розроблялись у межах науково-дослідних робіт кафедри КЕЕМІГ і були виконані на досить високому професійному рівні. За результатами досліджень були зроблені виступи на конференціях, опубліковано тези доповідей, а одна робота посіла І місце на ІІ Міжнародному конкурсі найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (у номінації "Найкраща комп'ютерна реалізація").

   Усі дипломні роботи були присвячені важливим проблемам, пов’язаним з автоматизацією обробки просторово-розподілених даних та даних екологічного моніторингу, а їх результати будуть використані у реальній роботі підприємств, екологічних державних і громадських установ чи у науковій діяльності або у навчальному процесі. Одна дипломна робота вже успішно впроваджена, про що є відповідний акт. Результати іншої роботи впроваджені у багатьох підприємствах м. Київ, що підтверджується численними статтями у популярних Інтернет-виданнях.

    Студенти продемонстрували високу теоретичну підготовку та володіння практичними навичками використання інформаційних технологій у галузі комп’ютерного економічного та екологічного моніторингу, засобами математичного аналізу, обробки даних, моделювання та методами наукових та інженерних досліджень.

   Всі дипломні роботи були оцінені на «відмінно».

5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища

5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Витоки дати сягають 1972 року, коли у Стокгольмі, на конференції ООН з довкілля, делегації Японії та Сенегалу запропонували щорічно відзначати цей день, щоб привернути увагу людства до проблем використання природних ресурсів планети.

У міжнародному програмному документі «Порядок денний на ХХІ століття», який прийняли 179 країн світу, відзначено, що «…у наш час світ прагне відійти від нераціональних моделей і стати на шлях екологічно безпечного розвитку. Досягнення такої мети буде залежати від готовності всіх верств суспільства брати участь в широкому співробітництві і діалозі». Ця програма, спрямована на досягнення високої якості навколишнього середовища та здорової економіки для всіх народів світу, залишається актуальною і сьогодні.

Природоохоронну політику нашої країни визначає цілий ряд нормативно-правових документів. Адаптацію українського екологічного законодавства до європейських стандартів, подальший розвиток екологічно орієнтованого бізнесу, економічне стимулювання природоохоронної діяльності, підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних екологічних видатків передбачає прийнятий у 2011 році закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року". Стратегія охоплює усі важливі аспекти природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності, її глобальним завданням є підсилення ролі економічних інструментів у екологічному управлінні та розвиток інститутів практичної реалізації екологічної політики.

5 червня стало професійним святом екологів України.

Разом з департаментом екології та природних ресурсів роботу з охорони довкілля виконують спеціалісти державної екологічної інспекції, санітарно-епідеміологічної служби, головного управління Держземагенства, державної фітосанітарної інспекції, управління лісового та мисливського господарства, БУВР р.Південний Буг, обласного центру з гідрометеорології, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства, Вінницької міжрайонної прокуратури з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері та цілий ряд інших державних установ та організацій.

Успішний досвід у здійсненні екологічної освіти та виховання демонструють науковці інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля; науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу “ЕДЕМ” Вінницького національного технічного університету; Вінницького національного аграрного університету; Вінницького державного педагогічного університету. Екологічне виховання юних натуралістів важко собі уявити без участі колективу обласної станції юних натуралістів.

Активну позицію з різноманітних питань екологічної політики займають громадські організації, що сприяє встановленню партнерських взаємовідносин між ними та органами державної влади. Варто згадати найактивніші громадські екологічні організації, серед яких Вінницька міська громадська організація "Інтер-еко", обласна організація «Соціально відповідальний бізнес», Вінницький обласний осередок Всеукраїнської екологічної ліги, Вінницька обласна рада Українського Товариства охорони природи, обласний осередок Українського товариства птахів, обласна громадська молодіжна організація "Наше Поділля", благодійний фонд "Подільська громада".

Принципи гармонійного співіснування людини і природи втілюють в життя голови багатьох райдержадміністрацій та місцевих рад, промислових та сільськогосподарських підприємств.

Усім Вам, шановні захисники природи, бажаємо здоров'я та особистого щастя, нових успіхів, екологічних звершень і безпечного довкілля!

 

 

Завершився ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів

Завершився ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів, який проводився у березні–травні 2015 року відповідно до рішення Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16 грудня 2014 року, № 3 та наказу ректора Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2015 р., № 51. Подібний конкурс у ВНТУ пройшов вп’яте (у 2014 р. – на міжнародному рівні, а у 2008, 2012, 2013 рр. – на рівні Вінницької області).
Конкурс проводився у два тури: І тур (у мережі Інтернет через веб-сайт конкурсу http://ecomon.vntu.edu.ua/ протягом 1-14 травня), ІІ тур (м. Вінниця, ВНТУ, 22 травня). 
На конкурс було подано 52 роботи з 9 регіонів України (з м. Київ та з Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської областей), у т.ч. 12 робіт учнів та 40 робіт студентів. Є одна студентка-учасниця з Еквадору. У І турі (оцінювання у веб-системі) було відібрано 33 роботи з 8 регіонів України (відсіялась робота з Хмельниччини). 
22 травня 2015 року (Міжнародний день біорізноманіття) у Вінницькому національному технічному університеті пройшов ІІ тур конкурсу. Учасники зробили доповіді та відповіли на поставлені журі запитання. В результаті за сумою двох (І та ІІ) турів переможцями стали 20 робіт, у т.ч. 9 робіт учнів та 11 робіт студентів з Еквадору та 6 регіонів України (відсіялись роботи з м. Київ та Чернігівської області): Вінницька область – 14, Одеська – 2, по 1-й роботі – Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська.
Кількість переможців по номінаціях у ІІ турі:
- основні номінації:
- «Найкраще інформаційне наповнення» – 6;
- «Найбільш аналітичне дослідження» – 6;
- «Найкраща комп’ютерна реалізація» – 5;
- за рішенням журі та оргкомітету було введено 2 додаткові номінації:
- «Найкраща робота в галузі біорізноманіття» – 2;
- «Найкраща комп’ютерна графіка з екологічної тематики» – 1.
Роботи стосувались моніторингу довкілля та його забруднення, моніторингу біорізноманіття, моніторингу довкілля з використання безпілотних літальних апаратів, поводження з відходами, радіомоніторингу, гідрометеомоніторингу тощо. 
Було проведено підсумкове засідання, в якому взяли участь члени оргкомітету та журі – голова Громадської ради при Мінприроди Валентин Савицький, його заступник з питань науки та освіти Тетяна Годовська, голови комісій цієї ж ради: з питань освіти, науки та євроінтеграції – Віталій Мокін та з питань агроекології – Володимир Фещенко, головний гідролог Басейнового управління водних ресурсів р. Південний Буг Юрій Гавриков, директор Інституту екологічного безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ Василь Петрук.
Було оголошено переможців конкурсу, яким були вручені дипломи та призи від спонсорів (кольорові принтери з вбудованими сканерами і ксероксами, зарядні пристрої на сонячних батареях та флешки). Керівники робіт-переможців отримали подяки. Спонсорами конкурсу є Громадська рада при Мінприроди, МБО «Фундація «Зелений КІТ», ПП «Інтер-Еко» та ТОВ «Він Інтерактів». Фотогалерея (69 високоякісних фото) розміщена на сайті ВНТУ: http://photo.vntu.edu.ua/408/?page=4&lang=0 
Потім Громадська ради при Мінприроди в особі Володимира Фещенка вручила грамоти та подяки найбільш активним організаторам та членам журі цього конкурсу. 
Конкурс планується проводити і в наступному році – слідкуйте за оголошеннями на сайті конкурсу http://ecomon.vntu.edu.ua/

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі