Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Мокін Борис Іванович

Мокін Борис Іванович - академік НАПНУ, д.т.н., професор, IEEE Senior Member

Мокін Б.І.

Професор кафедри ВЕТЕСК

Ректор Вінницького національного технічного університету з 1989 по 2010 роки.

Академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор.

Офіційний сайт Мокіна Бориса Івановича: www.mokin.com.ua

Веб-сторінка на порталі ВНТУ: mokinbi.vk.vntu.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукову діяльність Борис Мокін розпочав з січня 1967 року (одразу після закінчення електротехнічного факультету Криворізького гірничорудного інституту) на посаді математика-програміста ЕОМ, яка у той період була лише у тих вищих навчальних закладах, що мали електронні обчислювальні машини - у Криворізькому гірничорудному інституті це була ЕОМ «Київ-60», яку передав інституту з балансу на баланс її розробник - Інститут кібернетики АН УРСР.

Продовжив наукову діяльність Борис Мокін, навчаючись в аспірантурі та працюючи в період з 1968 по 1971 роки над кандидатською дисертацією на тему «Розробка коректних статистичних методів ідентифікації технологічних об’єктів», яку успішно захистив у спецраді Київського політехнічного інституту одразу після закінчення аспірантури у Криворізькому гірничорудному інституті та переїзду на роботу до Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. Учене звання доцента він отримав у 1974 році.

Одразу ж після захисту кандидатської дисертації Борис Мокін розпочав працювати над докторською дисертацію на тему «Синтез ергатичних систем управління технологічними об’єктами», яку успішно завершив і захистив у спецраді Київського політехнічного інституту у 1984 році. У 1987 році Борис Мокін отримав учене звання професора.

У період роботи над кандидатською дисертацією Борис Мокін був відповідальним виконавцем по госпдоговірній науковій тематиці, яку виконувала кафедра основ електротехніки Криворізького гірничорудного інституту на замовлення Інституту «Металургавтоматика» та заводу «Криворіжсталь». Отримані ним математичні моделі процесів, що протікали в машині для випалювання залізорудних обкотишів гірничо-збагачувального комбінату та у доменній печі металургійного заводу, в якій із цих обкотишів виплавлявся чавун, були не лише захищені в кандидатській дисертації, але і використані інженерами «Металургавтоматики» і «Криворіжсталі» при автоматизації випалювального та доменного процесів.

У період роботи над докторською дисертацією Борис Мокін був науковим керівником по госпдоговірній науковій тематиці, яку виконувала кафедра електричних систем та мереж Вінницького політехнічного інституту на замовлення виробничо-енергетичного об’єднання «Вінницяенерго» та заводу «Криворіжсталь». Комплекс систем ергатичного та автоматичного керування електроенергетичними об’єктами, розроблений Борисом Мокіним, був успішно впроваджений як на підприємствах електричних мереж ВЕО «Вінницяенерго», так і в електричній мережі заводу «Криворіжсталь».

Борис Мокін є одноосібним автором або співавтором більше 70 винаходів та більше 400 наукових праць, опублікованих в наукових виданнях України, Росії, Литви, Естонії, Білорусі, Польщі, Бельгії, Італії, Австрії, Хорватії, Фінляндії. Він є також ключовим співавтором і науковим редактором таких монографій, як:

Починаючи з 1994 року, Борис Мокін тричі представляв Україну на Всесвітніх наукових конгресах ІМЕKО, виступаючи на них з науковими доповідями, що опубліковані у працях цих конгресів за місцем їх проведення, наприклад:

The estimation of highvoltage switches disconnection resourse

XIII IMEKO WORLD CONGRESS/From measurement to innovation, 1994, Torino, Italy, Vol.3, pp. 2660-2662

About one method of the artistic images perseption levels measurement

ХIV IMEKO WORDL CONGRESS /New measurements.- challenges and visions, 1997, Tampere, Finland, Vol.V, pp. 18-22

River Water Control of Sewage Disposal Detection

ХVI Word Congress - IMEKO 2000. - Vienna, Austria:.2000, Abteilung Austauschbau uand Messtechnik, Vol.VII, pp. 297-301

Formalization of art products expertise in fuzzy sets

XVI World Congress - IMEKO 2000 - Vienna, Austria:2000, Abteilung Austauschbau uand Messtechnik, Vol.VII, pp. 301-305

Протягом трьох років з 1992 по 1994 роки Борис Мокін на громадських засадах працював першим заступником голови експертної ради з автоматики та систем управління Вищої атестаційної комісії України, причому останній рік цього періоду виконував обов’язки голови експертної ради. Подав у відставку з цієї громадської наукової посади тому, що згідно з новим положенням з 1994 року її не можна було поєднувати з іншою громадською науковою посадою - голови спецради по захисту докторських дисертацій, яку залишати не захотів.

Цією докторською науковою спецрадою зі спеціальностей кібернетичного наукового напрямку при Вінницькому національному технічному університеті, яка була утворена за його поданням ще у 1989 році, Борис Мокін керує і по-сьогодні, представляючи у ній спочатку наукову спеціальність «Технічна кібернетика і теорія інформація», а потім наукову спеціальність «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Одночасно Борис Мокін є членом іншої наукової спецради при Вінницькому національному технічному університеті - по захисту кандидатських дисертацій в галузі електротехніки, представляючи в ній наукову спеціальність «Електричні станції, системи і мережі та управління ними».

Таку ж наукову спеціальність у період, коли уже був доктором технічних наук, але ще не був ректором Вінницького політехнічного інституту, Борис Мокін представляв у докторській спецраді при Інституті електродинаміки НАНУ.

Станом на березень 2015 року під безпосереднім науковим керівництвом Бориса Мокіна 5 науковців захистили докторські дисертації і 25 - кандидатські дисертації, ще 6 науковцям він своїми порадами і консультаціями допоміг довести їхні докторські дисертації до успішного завершення та захисту, не претендуючи на офіційне визнання науковим керівником.

Членом Академії гірничих наук України по відділенню електрифікації та автоматизації Бориса Мокіна було обрано у 1992 році у Кривому Розі за наукові розробки в галузі створення математичних моделей і систем автоматичного управління об’єктами чорної металургії, що лягли в основу кандидатської та частково докторської дисертації.

Членом Академії інженерних наук України по відділенню енергетики Бориса Мокіна було обрано у 1992 році у Києві за наукові розробки в галузі створення методів синтезу ергатичних систем та систем автоматичного управління енергетичними об’єктами, що лягли в основу докторської дисертації.

Членом Міжнародної академії наук вищої школи по відділенню технічних наук Бориса Мокіна було обрано у 1997 році у Москві за сукупністю отриманих наукових результатів.

Сьогодні наукові інтереси Бориса Мокіна зосереджені переважно на оптимізації систем управління електроприводами транспортних засобів, що рухаються по маршрутах зі складним рельєфом, і на розробці теорії побудови повітряних акумулюючих електростанцій та аналізу і управління процесами в них.

Як член Академії педагогічних наук України, одним із 15 академіків-засновників якої він є з 1992 року, Борис Мокін керує дослідженнями в галузі педагогіки вищої школи та інформаційних технологій дистанційного викладання інженерних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах.

Борис Мокін є головним редактором таких періодичних наукових видань як «Вісник Вінницького політехнічного інституту» та «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». Він входить до складу редколегій таких періодичних наукових видань як «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія». Усі ці видання входять до переліку видань, публікації в яких зараховуються Вищою атестаційною комісією України при захисті кандидатських та докторських дисертацій.

В останні роки під його науковим керівництвом щороку проводять наукові дослідження і працюють над кандидатськими дисертаціями 4-5 аспірантів та 1-2 пошукачі докторських ступенів.

На громадських засадах Борис Мокін виконує функції наукового керівника 2 науково-дослідних лабораторій - автоматизованих систем управління в енергетиці і на транспорті (НДЛ АСУЕТ) та проблем вищої школи (НДЛ ПВШ).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Педагогічна діяльність Бориса Мокіна розпочалась у Криворізькому гірничорудному інституті на посаді асистента кафедри основ електротехніки у 1967 році. Протягом 1967/68 навчального року він проводив лабораторні роботи та керував курсовим проектуванням у студентів стаціонару і читав лекції на вечірньому факультеті по курсу електричних машин.

Після закінчення аспірантури у 1971 році і переїзду до Вінниці Борис Мокін спочатку рік працював асистентом кафедри радіотехнічних пристроїв Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. Протягом 1971/72 навчального року він читав лекції і проводив лабораторні роботи по курсу радіоавтоматики та по курсу електротехнічних пристроїв радіосистем.

У 1972 році Борис Мокін був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри електричних вимірювань та промислової електроніки Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту, а у 1973 році - на посаду доцента цієї кафедри, яка під час реорганізації філіалу у Вінницький політехнічний інститут у 1974 році була перейменована у кафедру автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки. На цій кафедрі Борис Мокін читав лекції і проводив лабораторні роботи, практичні заняття та курсове і дипломне проектування по теорії автоматичного керування та по математичних основах кібернетики.

У 1976 році Борис Мокін під тиском завідувача кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, заступником якого він був, змушений був перейти на посаду доцента кафедри вищої математики, на якій відпрацював до середини 1979 року. На цій кафедрі протягом трьох навчальних років він читав лекції і проводив практичні заняття по курсу вищої математики для студентів факультету автоматики та обчислювальної техніки.

У 1979 році нове керівництво Вінницького політехнічного інституту звернуло увагу на те, що доцент кафедри вищої математики Борис Мокін є фахівцем з електротехніки та автоматики і кібернетики, а тому запропонувало йому очолити кафедру електричних систем і мереж. На посаді завідувача цією кафедрою Борис Мокін відпрацював до переходу у 1985 році на посаду проректора з навчально-методичної роботи.

Працюючи завідувачем кафедри електричних систем і мереж, Борис Мокін читав лекції і вів практичні заняття та курсове і дипломне проектування по основній дисципліні кафедри - електричні системи та мережі, а також по математичних задачах електроенергетики та по спеціальних питаннях енергосистем, по яких він написав навчальний посібник.

Під час роботи у Києві на посаді директора навчально-методичного кабінету з вищої освіти Мінвузу УРСР в період з 1987 по 1989 роки Борис Мокін був головним редактором періодичного науково-методичного збірника «Проблеми вищої школи», який видавався Мінвузом УРСР, та головним редактором серії навчальних посібників «Нове в науці і техніці», які за його ініціативою видавались у видавництві «Вища школа» за матеріалами докторських дисертацій, захищених у той період викладачами різних інститутів та університетів УРСР. У цей же період він протягом року на умовах сумісництва працював завідувачем кафедри електропостачання Київського політехнічного інституту та читав лекції студентам цього інституту по математичних задачах електроенергетики та по електричних системах і мережах.

Після переходу на ректорську посаду Борис Мокін відкрив у Вінницькому політехнічному інституті спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» і створив однойменну кафедру, якою завідував на громадських засадах до 2004 року. Він поставив два нових курси - по математичних методах ідентифікації електромеханічних процесів та по оптимізації електроприводів, по яких в якості ключового співавтора і редактора написав навчальні посібники. Після захисту учнем Володимиром Грабком докторської дисертації, виконаної під науковим керівництвом Бориса Мокіна, він передав функції завідувача цією кафедрою Володимиру Грабку.

У 1992 році Борис Мокін став одним із 15 академіків-засновників Академії педагогічних наук України, а у 2002 році обраний до складу її президії.

Борис Мокін є автором або співавтором 8 навчальних посібників, найбільш відомі з яких - "Методологія та організація наукових досліджень" (2014 р.)"Математичні методи ідентифікації динамічних систем" (2010 р.), "Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів" (2005 р.) та "Оптимізація електроприводів" (2004 р.).

На кафедрі ВЕТЕСК викладає такі дисципліни: "Методологія та організація наукових досліджень", "Математичні методи ідентифікації динамічних систем".

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі