Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Monographs

The 16 monographs were published as a result of scientific research of teachers of department of CEEMEG, including:

Раціональне використання та відновлення водних ресурсів. Монографія / Бордюг Н. С., Гуреля В. В., Запольський А. К., Клименко М. О., Коніщук, В. В., Крижановський Є. М., Мазур Г. М., Мокін В. Б., Овчаренко І. І., Прищепа А. М., Рудик Р. І., Фещенко В. П., Шумигай І. В., Щербатюк А. Ф., Ящолт А. Р. / За заг.ред. Фещенка В.П. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 250 с, іл

 

Монографія містить матеріали досліджень вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань раціонального використання та відновлення водних ресурсів, які спрямовані вирішенню актуальних проблем водногосподарського комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах екологічно обґрунтованого використання та споживання води Матеріали монографії можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами, аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Project financed by Swedish International Development Agency INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND CAPACITY BUILDING FOR THE UKRAINIAN RIVER BASIN MANAGEMENT AUTHORITY River Basin Management Plan for Pivdenny Bug: river basin analysis and measures

Edition: Interservice publishing house, Kiev, Publisher: The manuscript is recommended for publication by Scientific Council of the Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Minutes of Meeting ζ 9 dated 7.11.2013., Editor: Afanasiev S., Peters A., Stashuk V., Iarochevitch O, ISBN: 978-617-696-258-8 ABSTRACT The publication includes River Basin Analysis of the Pivdenny Bug done according to the EU Water Framework Directive requirements and relevant measures. The River Basin Analysis covers water bodies delineation and typology and identification of significant water management issues (organic, nutrient, hazardous pollution and hydromorphological alterations). Based on the historical data as well as field surveys, conducted in 2010-2011, the ecological and chemical status of the water bodies of the main river – Pivdenny Bug are assessed. For the first time, the concentrations of total phosphorus and total nitrogen are defined for the main river as well as reference conditions. Based on the river basin analysis, the primary measures for restoration of the Southern Bug basin are identified. The measures include first of all reorganization of water monitoring: hydrochemical, hydrobiological and hydromorphological monitoring – network, parameters, frequency, methodology used, institutional changes (organization of the work of laboratory, distribution of functions, needed qualification), list of needed equipment and cost of the proposed monitoring program. The RBMP was developed in frame of SIDA / SEPA project “Institutional strengthening and capacity building for the Ukrainian River Basin Management Authority (Pivdenny Bug), implemented in 2009–2013. The main beneficiary is State Agency of Water Resources, and the recipient is Pivdenny Bug River Basin Authority. The goal of the project is to reinforce of the basin principles of water management at national and regional levels by means of implementation of integrated water resources management following EU Water Framework Directive.

Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом: Монографія / За редакцією В. А. Сташука; [В.А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014.-320 с.

Монографію присвячено науковим засадам та технологіям раціонального використання водних ресурсів України та інтегрованого управління водними ресурсами країни з урахуванням басейнового принципу та вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, спрямованих на забезпечення населення та національного господарства України водою достатньої кількості та належної якості із забезпеченням гарного стану водних екосистем.

Розрахована на науковців, працівників екологічних установ та організацій, студентів та аспірантів ВНЗ та наукових установ, які спеціалізуються в галузі управління водними ресурсами та водним господарством, гідроекології, меліорації, охорони навколишнього середовища, геоінформаційних технологій.

Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : монографія / В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, В. Ю. Балачук. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 196 с.

 

У монографії розглянуто інформаційні технології підвищення швидкості та комплексності автоматизованої обробки параметрів шарів геоінформаційних систем з геометричними мережами, на які впливають інші елементи систем.

Робота розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, екології та транспорту.

 

Мокін Б.І. Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації : монографія / Б.І. Мокін, С.О. Жуков. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 116 с.

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму та синтезовані на їхній основі мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів в процесі їх нормальної експлуатації.

Робота розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічного діагностування міського електротранспорту.

Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. - ВІННИЦЯ : ВНТУ, 2011. - 150 с.

В монографії представлена технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важли-вих прикладних задач у галузі моніторингу повеневих вод та м моделю-вання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах : монографія / Н. В. Ляховченко, Б. І. Мокін. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 216 с.

В монографії розглянуто проблемне питання вдосконалення системи прийому до вищих технічних навчальних закладів та обгрунтовано педагогічні умови, які становлять основу моделі формування якісного контингенту першокурсників, а саме: якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів та навчання в підрозділах Інституту довузівської підготовки; ефективна організація конкурсного відбору; стимулювання навчальної активності учнів; регулювання прийому абітурієнтів, використання інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ.

Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод: монографія / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 203 с.

В монографії представлена технологія проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод з форм вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні. Розрахована на працівників управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекторів, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

Кацив С.Ш., Мокін Б.І. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання. Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 114 с.

В монографії висвітлені нові підходи в математичному моделюванні задач відтворення параметрів режимів електромереж в умовах недостатньої кількості телевимірів. Визначені умови розв'язання таких задач. Завдяки використанню в просторі комплексних електротехнічних параметрів лінійної неевклідової метрики зменшена невизначеність вхідних даних таких задач. В теорію нечітких множин введено нетрадиційний клас слабких операцій та принципів узагальнення. Розроблені моделі та алгоритми евристичної та нечіткої квазідетермінізації.

Монографія розрахована на науковців та інженерів.

Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод. Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 172 с.

У монографії представлено як відомі, так і розроблені автором математичні моделі зміни стану річкових вод у часі й у просторі, обумовлені надходженням до річки стічних чи зворотних вод. Приведено алгоритм ідентифікації запропонованих математичних моделей. Наведено метод ідентифікації офіційно незареєстрованих скидів стічних вод.

Монографія розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами у галузі водних ресурсів. Буде корисною, також, студентам та магістрантам, які займаються математичним моделюванням та прогнозуванням стану довкілля.

Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. Монографія / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Г.В. Горячев, О.В. Давиденко, А.І. Катасонов, А.Р. Ящолт / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 310 с.

Робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам розробки математичних і геоінформаційних моделей та алгоритмічного і програмного забезпечення регіональних комп'ютеризованих геоінформаційних систем державного моніторингу поверхневих вод.

Розрахована на науковців та фахівців, які займаються створенням та впровадженням комп'ютеризованих систем державного моніторингу поверхневих вод.

А.В. Камінський, Б.І. Мокін. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж. Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 122 с.

Монографія присвячена удосконаленню процесу розв'язування взаємозв’язаних задач вибору оптимальних перерізів ліній та координат розміщення джерела живлення повітряних та кабельних радіальних та радіально-магістральних розподільних мереж.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем електропостачання, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів.

Мокін Б.І., Розводюк М.П. Математичні моделі та системи технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв: Монографія / МОН України. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 126 с.

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів оцінки технічного стану, відновлення основних електротехнічних систем трамваїв та синтезовані на їхній основі системи технічної діагностики тягового електродвигуна й прискорювача трамвая.

Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічної діагностики міського електротранспорту.

Мокін Б.І., Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті: Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 132 с.

Монографія присвячена розв'язанню задачі синтезу математичних моделей процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті та комп'ютерних методів їх реалізації, придатних для оптимізації, керування і прогнозування процесу.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників та технологів цукрової промисловості, що займаються розробкою засобів автоматизації технологічних процесів цукрового виробництва, а також може бути корисною студентам і аспірантам вузів.

Грабко В.В., Боцула М.П. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної диагностіки силових конусних конденсаторів: Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - 144 с.

В монографії наведений огляд та аналіз сучасних методів та засобів діагностування силових косинусних конденсаторів з паперово-масляною ізоляцією, що використовуються в електромережах 6-10 кВ для компенсації реактивної потужності. Описані розроблені авторами нові методи та побудовані на їх основі інформаційно-вимірювальні системи для діагностики конденсаторів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електро-технічної промисловості та електроенергетики, що хаймаються експлуатацією енергетичних мереж, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів.

Мокін В.Б., Мокін Б.І. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод: Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. - 152 с.

В книзі представлено як відомі, так і розроблені авторами математичні моделі динаміки річкових процесів та динаміки якості річкових вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих авторами моделей та методологію виявлення офіційно незареєстрованих скидів стічних вод. Описано пакет прикладних програм для оцінювання якості річкових вод, розроблений на основі запропонованих в роботі математичних моделей та алгоритмів.

Розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами. Буде корисною також студентам та аспірантам вищих навчальних закладів екологічної підготовки.

We have 47 guests and no members online